Register Now

Login

Lost Password

ลืมรหัสผ่าน? กรุณากรอกอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนของคุณเพื่อรับข้อมูลพาสเวิร์ดใหม่.

  • ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนา (สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
  • ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนา (สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อเสนอทางวิชาการ   - แผนภาพแนวทางการปฏิรูปข้าวและชาวนา และข้อเสนอทางวิชาการ - กรอบความคิดการปฏิรูปข้าวและชาวนาไทยทั้งระบบ   กิจกรรมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

ดูรายละเอียด
  • ติดตามร่างรัฐธรรมนูญ

ติดตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีอะไรบ้าง... -  อ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติในด้านปมปัญหาสิทธิเสรีภาพประชาชน โดยกฤษฎา บุญชัย -  10 เรื่องที่น่ารู้ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ -  คำอธบายสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ -  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ -  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ..... ฉบับก่อนลงประชามติ pdf -  ข้อเสนอนวทางการปรับปรุงบทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ คสช. (1) -  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอนาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่.. พ.ศ... -  เปรียบเทียบ ...

ดูรายละเอียด
  • แนวทางการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนาไทย
  • แนวทางการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนาไทย
  • แนวทางการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนาไทย

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะ "ชาวนา" ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตข้าวซึ่งเป็นพืชอาหารที่สำคัญของประเทศ ทั้งยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าอาชีพชาวนาประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาหนี้สินและความยากจน ปัญหาราคาผลิต สวัสดิการของชาวนา ฯลฯ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางออก ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา ๑. การรวมกลุ่มของชาวนา ๑.๑ ความสัมพันธ์ของรัฐกับชาวนาในการกำกับดูแลและการสนับสนุนการรวมกลุ่มของชาวนา ๑.๒ ปัญหาที่เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวนา ๒. ราคาและการตลาดข้าว ประเด็นด้านราคาและการตลาดข้าวที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ๓. การส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา กลไกการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาอย่างไร และกลไกดังกล่าวมีข้อบกพร่องอย่างไร ๔. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา ๔.๑ กลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวที่เคยมีการจัดตั้งขึ้น ผลสำเร็จและอุปสรรค ๔.๒ รูปแบบของคณะกรรมการควรเป็นอย่างไร ๕. ประเด็นพิจารณาในด้านอื่นๆ ๕.๑ ประเด็นปัญหา ๕.๒ แนวทางการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียด