Register Now

Login

Lost Password

ลืมรหัสผ่าน? กรุณากรอกอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนของคุณเพื่อรับข้อมูลพาสเวิร์ดใหม่.

  • ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนา (สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
  • ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนา (สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อเสนอทางวิชาการ   - แผนภาพแนวทางการปฏิรูปข้าวและชาวนา และข้อเสนอทางวิชาการ - กรอบความคิดการปฏิรูปข้าวและชาวนาไทยทั้งระบบ   กิจกรรมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

ดูรายละเอียด

  • ติดตามร่างรัฐธรรมนูญ

ติดตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีอะไรบ้าง... -  อ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติในด้านปมปัญหาสิทธิเสรีภาพประชาชน โดยกฤษฎา บุญชัย -  10 เรื่องที่น่ารู้ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ -  คำอธบายสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ -  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ...

ดูรายละเอียด

  • แนวทางการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนาไทย
  • แนวทางการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนาไทย
  • แนวทางการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนาไทย

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะ "ชาวนา" ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตข้าวซึ่งเป็นพืชอาหารที่สำคัญของประเทศ ทั้งยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าอาชีพชาวนาประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาหนี้สินและความยากจน ปัญหาราคาผลิต สวัสดิการของชาวนา ฯลฯ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางออก ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา ๑. การรวมกลุ่มของชาวนา ๑.๑ ความสัมพันธ์ของรัฐกับชาวนาในการกำกับดูแลและการสนับสนุนการรวมกลุ่มของชาวนา ๑.๒ ปัญหาที่เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวนา ๒. ราคาและการตลาดข้าว ประเด็นด้านราคาและการตลาดข้าวที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ๓. การส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา กลไกการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาอย่างไร และกลไกดังกล่าวมีข้อบกพร่องอย่างไร ๔. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา ๔.๑ ...

ดูรายละเอียด