Register Now

Login

Lost Password

ลืมรหัสผ่าน? กรุณากรอกอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนของคุณเพื่อรับข้อมูลพาสเวิร์ดใหม่.

  • แนวทางการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนาไทย
  • แนวทางการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนาไทย
  • แนวทางการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนาไทย

แนวทางการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนาไทย

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะ “ชาวนา” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตข้าวซึ่งเป็นพืชอาหารที่สำคัญของประเทศ ทั้งยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าอาชีพชาวนาประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาหนี้สินและความยากจน ปัญหาราคาผลิต สวัสดิการของชาวนา ฯลฯ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางออก

ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา

๑. การรวมกลุ่มของชาวนา

๑.๑ ความสัมพันธ์ของรัฐกับชาวนาในการกำกับดูแลและการสนับสนุนการรวมกลุ่มของชาวนา

๑.๒ ปัญหาที่เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวนา

๒. ราคาและการตลาดข้าว

ประเด็นด้านราคาและการตลาดข้าวที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

๓. การส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา

กลไกการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาอย่างไร และกลไกดังกล่าวมีข้อบกพร่องอย่างไร

๔. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา

๔.๑ กลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวที่เคยมีการจัดตั้งขึ้น ผลสำเร็จและอุปสรรค

๔.๒ รูปแบบของคณะกรรมการควรเป็นอย่างไร

๕. ประเด็นพิจารณาในด้านอื่นๆ

๕.๑ ประเด็นปัญหา

๕.๒ แนวทางการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ร่วมแสดงความคิดเห็น

Captcha Click on image to update the captcha .

คุณสามารถใช้งาน HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>