Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ UN WOMEN

30/07/2014
ประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ UN WOMEN

30 กรกฎาคม 2557 รองศาสตราจารย์ วิระดา สมสวัสดิ์ กรรมการปฏิรูปกฎหมายและประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ และนางสุนี ไชยรส รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านความเสมอภาคฯ   และดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย...
อ่านทั้งหมด

การประชุมเรื่อง หลักการและแนวทางสหประชาชาตืว่าด้วยการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาฯ

30/07/2014
การประชุมเรื่อง หลักการและแนวทางสหประชาชาตืว่าด้วยการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาฯ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม  จัดประชุมเรื่อง หลักการและแนวทางสหประชาชาตืว่าด้วยการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในประเทศไทย 
อ่านทั้งหมด


กิจกรรม

There are no events.