สหภาพแรงงาน-นักวิชาการ หารือทักท้วงร่างกม.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคปก.แรงงานไม่สอดคล้องมาตรฐานองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ ๘๗-๙๘ เสนอให้ชะลอมาปรับปรุงให้ดีขึ้น ชี้เหตุเป็นหน้าตาของประเทศ

24/01/2015
สหภาพแรงงาน-นักวิชาการ  หารือทักท้วงร่างกม.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคปก.แรงงานไม่สอดคล้องมาตรฐานองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ  (ไอแอลโอ) ฉบับที่ ๘๗-๙๘ เสนอให้ชะลอมาปรับปรุงให้ดีขึ้น ชี้เหตุเป็นหน้าตาของประเทศ

  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) โดย คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงานจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางการพัฒนากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย” ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าร่วมอาทิ กรรมาธิการแรงงานจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมและการแรงงาน จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สภาองค์การลูกจ้างฯ...

ชี้แจงแนวทางการปฏิรูปกฎหมายแม่บททรัพยากรน้ำ

08/01/2015
ชี้แจงแนวทางการปฏิรูปกฎหมายแม่บททรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นายประทีป มีคติธรรม เลขานุการกรรมการ นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ นักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากร ภายใต้กรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ...


NameSizeHits
กม.คปก.(ร)ที่ 1/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....1.4 MiB44
กม คปก (ป) ที่ 1/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....1.7 MiB67
กม คปก (ค) ที่ 22/2557 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยา พ ศ . .1.8 MiB163
กม.คปก.(ค) ที่ 21/2557 เรื่อง ข้อเสนอกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย1.4 MiB87
กม คปก (ค) ที่ 20/2557 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....671.5 KiB79
กม.คปก.(ค) ที่ 5/2557 เรื่องร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่..) พ.ศ....1.5 MiB89
กม.คปก.(น) ที่ 2/2557 เรื่อง แนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....1.5 MiB146
กม.คปก.(ค) ที่ 16/2557 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ....710.8 KiB100
กม.คปก.(ค) ที่ 19/2557 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (กำหนดความผิดเกี่ยวกับเพศ)647.8 KiB136
คปก.01/1071 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ .ศ. ....1.7 MiB91
ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2557