ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย จัดเวทีสัมมนา ThaiLawReform ปฏิรูปกฎหมายสู่ปฏิรูปประเทศ

       งานสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศจากกลุ่มเป้าหมายที่มาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้แทนภาคร

  ศ.ดร.บวรศักดิ์ นัดถกร่างพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เร่งคลอดเป็นกฎหมายโดยเร็ว พร้อมแถลงความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ๓ ฉบับ

     ศ.ดร.บวรศักดิ์ นัดถกร่างพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เร่งคลอดเป็นกฎหมายโดยเร็ว พร้อมแถลงความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ๓ ฉบับ วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

  เวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ…. เสนอตัดบทลงโทษ และเพิ่มกองทุนสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม

          ตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายมีมติให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ  และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  ศ.ดร.วิษณุ – ศ.ดร.บวรศักดิ์ ชี้ไทยต้องปฏิรูปกฎหมายรับ Thailand 4.0 ยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของประชาชน

  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย โดยประธานกรรมการฯ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการ


  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าร่วมฟังข้อมูลเรื่อง การปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Regulation Reform) ณ ทำเนียบรัฐบาล

  วันที่ 9 พ.ย. 2560 นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ผู้บริหาร นักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฟังการให้ข้อมูลในหัวข้อ “การปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่

  ประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์ทั่วประเทศ  พิจารณาลงนามสนับสนุน (ร่าง) มคอ.๑  สาขาวิชานิติศาสตร์ ก่อนเสนอคณะกรรมการอุดมศึกษา

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ที่ผ่านมา คณบดีคณะนิติศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี(มคอ.๑)ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา ณ

  More from ข่าวเผยแพร่