ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  สำนักงาน คปก.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักสูตรพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น

  03/08/2015
  สำนักงาน คปก.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักสูตรพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น

  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นางสาวศยามล ไกรยูรวงศ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและนักวิชาการกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลักส

  สำนักงาน คปก.เผยแพร่หลักการและสาระสำคัญของกฎหมาย 3 ฉบับที่อาจเกิดผลกระทบกับประชาชน

  03/08/2015
  สำนักงาน คปก.เผยแพร่หลักการและสาระสำคัญของกฎหมาย 3 ฉบับที่อาจเกิดผลกระทบกับประชาชน

  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัด  โครงการ “เผยแพร่พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ,  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. … แล

  สนง.คปก.เดินหน้าจัดเวทีเผยแพร่ร่างกม.ชุมนุมสาธารณะ,จังหวัดปกครองตนเอง,สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย

  15/07/2015
  สนง.คปก.เดินหน้าจัดเวทีเผยแพร่ร่างกม.ชุมนุมสาธารณะ,จังหวัดปกครองตนเอง,สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย

      15 กรกฎาคม 2558 – สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดเวทีเผยแพร่ร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ…. ร่างพ.ร.บ.การบร

  คปก.จับมือรมว.สาธารณสุข เดินหน้าดันร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์

  03/07/2015
  คปก.จับมือรมว.สาธารณสุข เดินหน้าดันร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์

  2 กรกฎาคม 2558 – นางสุนี ไชยรส ประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เข้าพบเพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะ


  NameSizeHits
  กม คปก (ก) ที่ 27.2558 เรื่อง แนวทางการฟื้นฟูและบำบัดสมมรรถภาพผู้ติดและผู้เสพยาเสพติด1.2 MiB23
  กม.คปก.(ก) ที่ 26/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ3.3 MiB79
  กม.คปก.(ก) ที่ 25/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์6.5 MiB52
  กม.คปก.(ก) ที่ 24/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....1.0 MiB47
  กม.คปก.(ก) ที่ 23/2558 เรื่อง การส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน1.8 MiB54
  กม.คปก.(ก) ที่ 22/2558 เรื่อง แผนการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านการขนส่งทางราง2.4 MiB50
  กม.คปก.(ก) ที่ 21/2558 เรื่อง ข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับคณะกรรมาธิการยกร่าง) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง705.1 KiB77
  กม.คปก.(ก) ที่ 20/2558 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายส่งเสริมการลงทุน554.5 KiB131
  กม.คปก.(ก) ที่ 19/2558 เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา1.0 MiB76
  กม.คปก.(ก) ที่ 18/2558 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง614.8 KiB86
  1 2 3 14 ดูทั้งหมด


  Selected Title