คปก.จับมือกศน.ร่วมจัดทำหลักสูตรการปฏิรูปกฎหมายในจังหวัดต้นแบบ

23/02/2015
คปก.จับมือกศน.ร่วมจัดทำหลักสูตรการปฏิรูปกฎหมายในจังหวัดต้นแบบ

20 กุมภาพันธ์ 2558 – คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายร่วมกับสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิรูปกฎหมายในจังหวัดต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการปฏิรูปกฎหมาย การประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตรการปฏิรูปกฎหมายในครั้งนี้จัดขึ้นที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามเป็นการระดมความเห็นในการจัดทำหลักสูตรร่วมกับครู กศน.ในเรื่องแนวคิดการกระจายอำนาจและสิทธิชุมชน แนวคิดการจัดการทรัพยากรน้ำ และแนวคิดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ชี้แจงแนวทางการปฏิรูปกฎหมายแม่บททรัพยากรน้ำ

08/01/2015
ชี้แจงแนวทางการปฏิรูปกฎหมายแม่บททรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นายประทีป มีคติธรรม เลขานุการกรรมการ นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ นักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากร ภายใต้กรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ...


NameSizeHits
กม.คปก.(ร) ที่ 4/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 809.5 KiB16
กม.คปก.(ก) ที่ 4/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ1.3 MiB8
กม.คปก.(ก) ที่ 3/2558 เรื่อง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 1.9 MiB90
กม.คปก.(ก)ที่ 2/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ2.6 MiB106
กม.คปก. (ก) ที่ 1/2558 เรื่อง แผนการตรากฎหมายที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (แผนนิติบัญญัติ)3.7 MiB71
กม.คปก.(ป) ที่ 2/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนฯ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พ.ศ. ....3.4 MiB93
กม คปก (ร) ที่ 2/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการชุมสาธารณะ พ ศ . .1.3 MiB249
กม.คปก.(ร)ที่ 1/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....1.4 MiB121
กม คปก (ป) ที่ 1/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....1.7 MiB130
กม คปก (ค) ที่ 22/2557 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยา พ ศ . .1.8 MiB222
1 2 3 11 ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2557