ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  สำนักงานคปก.-ชมรมจักรยาน-นักวิชาการร่วมหารือแนวทางแก้ไขกม.คุ้มครองผู้ใช้จักรยาน

  25/08/2015
  สำนักงานคปก.-ชมรมจักรยาน-นักวิชาการร่วมหารือแนวทางแก้ไขกม.คุ้มครองผู้ใช้จักรยาน

  24 สิงหาคม 2558 – สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เดินเ

  สำนักงานคปก.ร่วมกับMFA-HRDF จัดทำข้อเสนอว่าด้วยวาระการพัฒนาหลังปี 2558 ด้านแรงงานย้ายถิ่นและการย้ายถิ่น

  20/08/2015
  สำนักงานคปก.ร่วมกับMFA-HRDF จัดทำข้อเสนอว่าด้วยวาระการพัฒนาหลังปี 2558 ด้านแรงงานย้ายถิ่นและการย้ายถิ่น

  20 สิงหาคม 2558 – สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) และองค์กร Migrant Forum in Asia จัดการประชุมหารือและจัดทำข้อเสนอแนะว่าด้วย “วาระการพัฒนาหล

  สนง.คปก.เดินหน้าจัดเวทีเผยแพร่ร่างกม.ชุมนุมสาธารณะ,จังหวัดปกครองตนเอง,สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย

  15/07/2015
  สนง.คปก.เดินหน้าจัดเวทีเผยแพร่ร่างกม.ชุมนุมสาธารณะ,จังหวัดปกครองตนเอง,สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย

      15 กรกฎาคม 2558 – สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดเวทีเผยแพร่ร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ…. ร่างพ.ร.บ.การบร

  คปก.จับมือรมว.สาธารณสุข เดินหน้าดันร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์

  03/07/2015
  คปก.จับมือรมว.สาธารณสุข เดินหน้าดันร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์

  2 กรกฎาคม 2558 – นางสุนี ไชยรส ประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เข้าพบเพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะ


  NameSizeHits
  กม.คปก.(ก) ที่ 32/2558 เรื่อง แผนนิติบัญญัติในด้านสถานการณ์การค้าหญิงกับกระบวนการยุติธรรม362.5 KiB40
  กม.คปก.(ก) ที่ 31/2558 เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑681.0 KiB96
  กม.คปก.(ก) ที่ 29/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย552.3 KiB40
  กม.คปก.(ก) ที่ 28/2558 เรื่อง แผนการให้มีการตรากฎกระทรวงกำหนดผู้ซึึ่งมีลักษณะอื่นในความหมายของคนไทยพลัดถิ่น478.1 KiB30
  กม คปก (ก) ที่ 27.2558 เรื่อง แนวทางการฟื้นฟูและบำบัดสมมรรถภาพผู้ติดและผู้เสพยาเสพติด1.2 MiB52
  กม.คปก.(ก) ที่ 26/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ3.3 MiB108
  กม.คปก.(ก) ที่ 25/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์6.5 MiB69
  กม.คปก.(ก) ที่ 24/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....1.0 MiB62
  กม.คปก.(ก) ที่ 23/2558 เรื่อง การส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน1.8 MiB74
  กม.คปก.(ก) ที่ 22/2558 เรื่อง แผนการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านการขนส่งทางราง2.4 MiB74
  1 2 3 14 ดูทั้งหมด


  Selected Title