ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  รายงานพิเศษ: 4 ปี เสวนาวิชาการ “ปฏิรูปกฎหมาย ท้าทายปฏิรูปประเทศ”

  01/05/2015
  รายงานพิเศษ: 4 ปี เสวนาวิชาการ “ปฏิรูปกฎหมาย ท้าทายปฏิรูปประเทศ”

      29 เมษายน 2558 – คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง “ปฏิรูปกฎหมายท้าทายปฏิรูปประเทศ” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร...

  ศ.ดร.คณิต ณ นคร แนะนักกม.ต้องยึดหลักวิชาชีพ เป็นกลาง ไร้อคติ

  30/03/2015
  ศ.ดร.คณิต ณ นคร แนะนักกม.ต้องยึดหลักวิชาชีพ เป็นกลาง ไร้อคติ

  28 มีนาคม 2558 – ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร หนุนรัฐตั้งองค์กรดูแลความประพฤตินักกฎหมาย ด้านผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ระบุนักกฎหมายมีความสำคัญในยุคปฎิรูปนี้อย่างยิ่ง ต้องดำรงตนอยู่ในวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม นักวิชาการชี้ความท้าทายทางการเมืองเป็นเรื่องที่นักกฎหมายในปัจจุบันต้องเผชิญ แนะยึดหลักวิชาชีพ หาความรู้ มีคุณธรรม เป็นกลาง ปราศจากอคติ...


  NameSizeHits
  กม.คปก.(ก) ที่ 14/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ586.9 KiB47
  กม.คปก.(ก) ที่ 13/2558 เรื่อง แนวทางการจัดทำกฎหมายกลางว่าด้วยการจัดสวัสดิการสังคม914.6 KiB47
  กม.คปก.(ก) ที่ 12/2558 เรื่อง แนวทางการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม677.9 KiB63
  กม.คปก.(ก) ที่ 11/2558 เรื่อง แผนการให้มีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนทำงาน1.2 MiB46
  กม.คปก.(ก) ที่ 10/2558 เรื่อง แนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายแรงงานและร่างพรบ.การบริหารแรงงาน พ.ศ. ....1.0 MiB68
  กม.คปก.(ก) ที่ 9/2558 เรื่อง การพัฒนากฎหมายเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม กรณีเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า1.0 MiB26
  คปก.01/531 เรื่อง ขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาสตรีแห่งชาติ พ.ศ. ....7.3 MiB36
  กม.คปก.(ก) ที่ 8/2558 เรื่อง ข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการแยกศาลแรงงานออกจากศาลยุติธรรม1.0 MiB75
  กม.คปก.(ก) ที่ 8/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพสื่อมวลชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย1.2 MiB59
  กม.คปก.(ก) ที่ 6/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชน1.7 MiB92
  1 2 3 12 ดูทั้งหมด

  รายงานประจำปี 2557