ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คปก.สัมมนา”แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์”

  26/05/2015
  คปก.สัมมนา”แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์”

  คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการศึกษานิติศาสตร์ ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งจัดขึ้นวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์โดยตรง อาทิ ศ

  คปก.ลงพื้นที่ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

  21/05/2015
  คปก.ลงพื้นที่ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

  14-15 พฤษภาคม 2558 – คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายดำเนิน “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” ใน 5 ภูมิภาค ของประเทศไทย เพื่อนำผลงานวิจัยขององค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัต

  เครือข่าย อปท.ยื่นหนังสือ”บวรศักดิ์”หนุนร่าง รธน.กระจายอำนาจ

  19/05/2015
  เครือข่าย อปท.ยื่นหนังสือ”บวรศักดิ์”หนุนร่าง รธน.กระจายอำนาจ

  18 พฤษภาคม 2558 – เครือข่ายสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น นำโดยนายชาตรี อยู่ประเสริฐ เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน

  สปช. หารือ คปก.ประเด็นทางวิชาการในการจัดทำกฎหมายในวาระปฏิรูปประเทศไทย

  15/05/2015
  สปช. หารือ คปก.ประเด็นทางวิชาการในการจัดทำกฎหมายในวาระปฏิรูปประเทศไทย

  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะ ขอเข้าพบศาสตราจารย์ คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อหารือทางวิชาการถึงประเด็นข้อกฎหมายในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และส่วนที่เกี่ยวกับการรับรองสิทธิในสถาน


  NameSizeHits
  กม.คปก.(ก) ที่ 20/2558 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายส่งเสริมการลงทุน554.5 KiB39
  กม.คปก.(ก) ที่ 19/2558 เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา1.0 MiB24
  กม.คปก.(ก) ที่ 18/2558 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง614.8 KiB34
  กม.คปก.(ก) ที่ 17/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ2.2 MiB34
  กม.คปก.(ก) ที่ 16/2558 เรื่อง ข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ859.0 KiB68
  กม.คปก.(ร) ที่ 5/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....1.3 MiB52
  กม.คปก.(ก) ที่ 15.2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ1.3 MiB46
  กม.คปก.(ก) ที่ 14/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ586.9 KiB69
  กม.คปก.(ก) ที่ 13/2558 เรื่อง แนวทางการจัดทำกฎหมายกลางว่าด้วยการจัดสวัสดิการสังคม914.6 KiB69
  กม.คปก.(ก) ที่ 12/2558 เรื่อง แนวทางการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม677.9 KiB102
  1 2 3 13 ดูทั้งหมด
  Selected Title