ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  สำนักงานคปก.จัดประชุมวิชาร่วมเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะไปยังกรธ.ร่างรัฐธรรมนูญ

  05/02/2016
  สำนักงานคปก.จัดประชุมวิชาร่วมเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะไปยังกรธ.ร่างรัฐธรรมนูญ

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีประชุมวิชาการถกแถลงร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละประเด็น วันที่ ๒ ก

  สนง.คปก.จัดเวทีเผยแพร่แนวคิดการปฏิรูปกม.การแข่งขันทางการค้า

  18/01/2016
  สนง.คปก.จัดเวทีเผยแพร่แนวคิดการปฏิรูปกม.การแข่งขันทางการค้า

  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนำโดย ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ดำเนินการจัด “เวทีเผยแพร่แนวความคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพร

  ติดตามการประชุมสนช.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

  03/02/2016
  ติดตามการประชุมสนช.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

  ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (สมัย) วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  เรื่องด่วน ๑. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทัน

  สำนักงานคปก.รับข้อสังเกตคณะอนุกรรมาธิการการกฎหมาย สนช.ต่อแผนแม่บทปฏิรูปกระบวนยุติธรรมฉบับคปก.

  16/01/2016
  สำนักงานคปก.รับข้อสังเกตคณะอนุกรรมาธิการการกฎหมาย สนช.ต่อแผนแม่บทปฏิรูปกระบวนยุติธรรมฉบับคปก.

  กลุ่มงานกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ครั้งที่ ๔ ขึ้นที่ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะกรร


  NameSizeHits
  กม คปก (ป) ที่ 1/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ ศ . .1.7 MiB23
  กม.คปก.(ร) ที่ 7/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....355.5 KiB220
  กม.คปก.(ก) ที่ 37/2558 เรื่อง กรอบและแนวทางปฏิรูปกฎหมายการชันสูตรพลิกศพ1.2 MiB145
  กม.คปก.(ก) ที่ 31/2558 เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑1.9 MiB95
  กม.คปก.(ก) ที่ 48/2558 เรื่อง แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา1.8 MiB211
  กม. คปก. (ก) ที่ 47/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น1.8 MiB234
  กม. คปก. (ก) ที่ 46/2558 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง1.1 MiB164
  กม.คปก.(ก) ที่ 43/2558 เรื่อง คุณสมบัติและบทบาทที่ปรึกษากฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน740.2 KiB148
  กม คปก (ก) ที่ 42/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าข้อมูลข่าวสารของราชการ1.1 MiB130
  กม คปก (ก) ที่ 40/2558 เรื่อง กฎอัยการศึกและเขตอำนาจศาลทหารเหนือคดีพลเรือนที่กระทำความผิด390.4 KiB121
  1 2 3 16


  Selected Title