ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?
  • สำนักงานคปก.จัดเวทีเผยแพร่ข้อเสนอทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา”เสนอจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาข้าวและชาวนาเป็นกลไกขับเคลื่อน
  • สำนักงานคปก.นำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและชี้แจงความเห็นร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ต่อคณะกรรมการกฏษฎีกา
  • สำนักงาน คปก. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  • สัมภาษณ์รมต.ยุติธรรม บทบาทภาครัฐต่อปัญหาและทางออกของปัญหายาเสพติด ทางวิทยุ ๑๐๑ ปฏิรูปกฎหมายประชาชนวันจันทร์ที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
  • “9 หนังสั้น ก้าวปฏิรูป” เสนอทางออกกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  • สำนักงานคปก.จัดเวทีเผยแพร่ข้อเสนอทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา” และจัดตั้งศูนย์ข้าวและชาวนาเป็นกลไกขับเคลื่อน   วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทัก

   Read more
  • สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำโดยนางสาวศยามล ไกรยูรวงศ์ รองเลขาธิการและคณะเข้าร่วมประชุมและเป็นผู้นำเสนอและชี้แจงความเห็นและข้อเสนอแนะร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดในวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อนำ

   Read more
  • ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ – สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (สำนักงาน คปก.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำน

   Read more
  • คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดทำบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) กฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม (๒) แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด  (๓) หลักการใน

   Read more
  • สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายร่วมมือกับองค์การประจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และ 9 ผู้กำกับรุ่นใหม่ มาเปิดมุมใหม่มองต่าง ใน 9 ประเด็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา วันอาทิตย์ที่

   Read more

  สำนักงานคปก.จัดเวทีเผยแพร่ข้อเสนอทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา”เสนอจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาข้าวและชาวนาเป็นกลไกขับเคลื่อน

  สำนักงานคปก.จัดเวทีเผยแพร่ข้อเสนอทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา”เสนอจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาข้าวและชาวนาเป็นกลไกขับเคลื่อน

  สำนักงานคปก.จัดเวทีเผยแพร่ข้อเสนอทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา” และจัดตั้งศูนย์ข้าวและชาวนาเป็นกลไกขับเคลื่อน   วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทัก

  สัมภาษณ์รมต.ยุติธรรม บทบาทภาครัฐต่อปัญหาและทางออกของปัญหายาเสพติด ทางวิทยุ ๑๐๑ ปฏิรูปกฎหมายประชาชนวันจันทร์ที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

  สัมภาษณ์รมต.ยุติธรรม บทบาทภาครัฐต่อปัญหาและทางออกของปัญหายาเสพติด ทางวิทยุ ๑๐๑ ปฏิรูปกฎหมายประชาชนวันจันทร์ที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดทำบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) กฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม (๒) แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด  (๓) หลักการใน

  “9 หนังสั้น ก้าวปฏิรูป” เสนอทางออกกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

  “9 หนังสั้น ก้าวปฏิรูป” เสนอทางออกกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายร่วมมือกับองค์การประจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และ 9 ผู้กำกับรุ่นใหม่ มาเปิดมุมใหม่มองต่าง ใน 9 ประเด็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา วันอาทิตย์ที่

  More from กิจกรรมและการดำเนินงาน

  สำนักงานคปก.นำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและชี้แจงความเห็นร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ต่อคณะกรรมการกฏษฎีกา

  สำนักงานคปก.นำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและชี้แจงความเห็นร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ต่อคณะกรรมการกฏษฎีกา

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำโดยนางสาวศยามล ไกรยูรวงศ์ รองเลขาธิการและคณะเข้าร่วมประชุมและเป็นผู้นำเสนอและชี้แจงความเห็นและข้อเสนอแนะร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดในวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อนำ

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การชันสูตรพลิกศพ กฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ สปท.

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การชันสูตรพลิกศพ กฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ สปท.

    สรุปการเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การชันสูตรพลิกศพ กฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์  โดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและ

  สำนักงานคปก.เข้าชี้แจงร่างกม.สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมหนุนไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CISG

  สำนักงานคปก.เข้าชี้แจงร่างกม.สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมหนุนไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CISG

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กลุ่มงานกฎหมายเศรษฐกิจ โดย นายอัครพงษ์  เวชยานนท์ และคณะ เข้าร่วมประชุมเรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว

  More from จับกระแสปฏิรูป
  Selected Title