ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?
  • ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก่อนออกเสียงประชามติ
  • สำนักงานคปก. ระดมความเห็นภาครัฐและเครือข่ายร่วมหาทางออกการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนา ใช้ Book Issue ชี้ประเด็นข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
  • ชมถ่ายทอดสด เวที “การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) กับการปฏิรูปกฎหมาย “
  • สำนักงานคปก.สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) กับการปฏิรูปกฎหมาย”วันจันทร์ที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา ชั้น ๗ ห้อง ๘๐๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
  • พิธีลงนามจ้างผลิตหนังสั้นชุด”ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ๙ ผู้กำกับ ๙ หนังสั้น เปิดฉายเดือนกันยายนปีนี้
  • ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก่อนออกเสียงประชามติ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๖ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎ

   Read more
  • วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  จัดเวทีรับฟังความเห็น“แนวทางการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา” เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ความคิดให้ทุกฝ่ายที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้า

   Read more
  •             ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง”นโยบายรัฐกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” งานสัมมนาทางวิชาการ ๕ ปีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดย ดร

   Read more
  • ๑.หลักการและเหตุผล           การปฏิรูปกฎหมาย หมายถึงการดำเนินการใดๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐ

   Read more
  •    วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายร่วมมือกับองค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ไทยพีบีเอส)ลงนามสัญญาจ้างผลิตหนังสั้น ชุด”ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญ

   Read more

  สนง.คปก.-กรธ.-กกต.ร่วมเสวนาสร้างความเข้าใจร่างรธน. โค้งสุดท้ายก่อนลงประชามติ

  สนง.คปก.-กรธ.-กกต.ร่วมเสวนาสร้างความเข้าใจร่างรธน. โค้งสุดท้ายก่อนลงประชามติ

  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดย ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดเวทีเสวนา “โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก่อนออกเ

  สนง.คปก.แนะแก้กม.จราจร ลดอุบัติเหตุ คุ้มครองคนใช้ถนน

  สนง.คปก.แนะแก้กม.จราจร ลดอุบัติเหตุ คุ้มครองคนใช้ถนน

  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดทำ ข้อเสนอทางวิชาการต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “มาตรการปกป้องสิทธิและคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกัน (กรณีเมาแล้วขับ)&#

  More from กิจกรรมและการดำเนินงาน

  สำนักงานคปก.เข้าชี้แจงร่างกม.สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมหนุนไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CISG

  สำนักงานคปก.เข้าชี้แจงร่างกม.สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมหนุนไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CISG

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กลุ่มงานกฎหมายเศรษฐกิจ โดย นายอัครพงษ์  เวชยานนท์ และคณะ เข้าร่วมประชุมเรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยส

  สำนักงานคปก.ร่วมชี้แจงร่างพ.ร.บ.แร่ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.แร่ พ.ศ…. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  สำนักงานคปก.ร่วมชี้แจงร่างพ.ร.บ.แร่ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.แร่ พ.ศ…. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดย นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และคณะ เข้าร่วมการประชุม และชี้แจงร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ&

  More from จับกระแสปฏิรูป
  Selected Title