ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คปก.สัมมนา”แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์”

  26/05/2015
  คปก.สัมมนา”แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์”

  คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการศึกษานิติศาสตร์ ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งจัดขึ้นวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์โดยตรง อาทิ ศ

  คปก.ลงพื้นที่ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

  21/05/2015
  คปก.ลงพื้นที่ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

  14-15 พฤษภาคม 2558 – คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายดำเนิน “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” ใน 5 ภูมิภาค ของประเทศไทย เพื่อนำผลงานวิจัยขององค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัต

  ร่างกฎหมายทรัพยากรน้ำ ต้องกระจายอำนาจให้ชุมชนลุ่มน้ำ

  01/06/2015
  ร่างกฎหมายทรัพยากรน้ำ ต้องกระจายอำนาจให้ชุมชนลุ่มน้ำ

  ร่างกฎหมายทรัพยากรน้ำ ต้องกระจายอำนาจให้ชุมชนลุ่มน้ำ : โดย…ศยามล ไกยูรวงศ์ การพัฒนาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ…. เป็นความคิดริเริ่มของสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุ

  เครือข่าย อปท.ยื่นหนังสือ”บวรศักดิ์”หนุนร่าง รธน.กระจายอำนาจ

  19/05/2015
  เครือข่าย อปท.ยื่นหนังสือ”บวรศักดิ์”หนุนร่าง รธน.กระจายอำนาจ

  18 พฤษภาคม 2558 – เครือข่ายสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น นำโดยนายชาตรี อยู่ประเสริฐ เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน


  NameSizeHits
  กม.คปก.(ก) ที่ 21/2558 เรื่อง ข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับคณะกรรมาธิการยกร่าง) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง705.1 KiB15
  กม.คปก.(ก) ที่ 20/2558 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายส่งเสริมการลงทุน554.5 KiB49
  กม.คปก.(ก) ที่ 19/2558 เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา1.0 MiB33
  กม.คปก.(ก) ที่ 18/2558 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง614.8 KiB40
  กม.คปก.(ก) ที่ 17/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ2.2 MiB50
  กม.คปก.(ก) ที่ 16/2558 เรื่อง ข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ859.0 KiB77
  กม.คปก.(ร) ที่ 5/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....1.3 MiB60
  กม.คปก.(ก) ที่ 15.2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ1.3 MiB53
  กม.คปก.(ก) ที่ 14/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ586.9 KiB80
  กม.คปก.(ก) ที่ 13/2558 เรื่อง แนวทางการจัดทำกฎหมายกลางว่าด้วยการจัดสวัสดิการสังคม914.6 KiB83
  1 2 3 13 ดูทั้งหมด
  Selected Title

  ติตตามการสรรหาคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  committee รายชื่อผู้สมัครกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รายชื่อองค์กรเอกชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อเป็นผู้แทนในการสรรหาคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ขอเชิญองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย