ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?
  • นักวิชาการ แพทย์และภาคประชาชน เห็นพ้องเรียกร้องร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดปลดล็อกโทษทางอาญา เสนอปรับโครงสร้างมุ่งแก้ที่การบำบัดรักษาแทนการปราบปราม
  • เวทีสัมมนาวิชาการ เรื่อง”ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด”
  • สำนักงาน คปก.ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • ปาฐกถาเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย” ในงานการเผยแพร่หนังสั้น ๙ หนังสั้น ก้าวปฏิรูป
  • ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเผยแพร่ “หนังสั้น ๙ หนังสั้นก้าวปฏิรูป”
  • นักวิชาการ แพทย์และภาคประชาชน เห็นพ้องเรียกร้องร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดปลดล็อกโทษทางอาญา เสนอปรับโครงสร้างมุ่งแก้ที่การบำบัดรักษาแทนการปราบปราม ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ – สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดงานสั

   Read more
  • สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ดำเนินการสำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้สอดคล้องตามหลักสากลและหลักสิทธิมน

   Read more
  •   สำนักงาน คปก.ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรั

   Read more
  • นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย” ในงานการเผยแพร่หนังสั้น ๙ หนังสั้น ก้าวปฏิรูป  วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ที่หอศิล

   Read more
  •   ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเผยแพร่ “หนังสั้น ๙ หนังสั้นก้าวปฏิรูป” วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การจัด

   Read more

  นักวิชาการ แพทย์และภาคประชาชน เห็นพ้องเรียกร้องร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดปลดล็อกโทษทางอาญา เสนอปรับโครงสร้างมุ่งแก้ที่การบำบัดรักษาแทนการปราบปราม

  นักวิชาการ แพทย์และภาคประชาชน เห็นพ้องเรียกร้องร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดปลดล็อกโทษทางอาญา เสนอปรับโครงสร้างมุ่งแก้ที่การบำบัดรักษาแทนการปราบปราม

  นักวิชาการ แพทย์และภาคประชาชน เห็นพ้องเรียกร้องร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดปลดล็อกโทษทางอาญา เสนอปรับโครงสร้างมุ่งแก้ที่การบำบัดรักษาแทนการปราบปราม ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ – สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดงานสั

  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเผยแพร่ “หนังสั้น ๙ หนังสั้นก้าวปฏิรูป”

  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเผยแพร่ “หนังสั้น ๙ หนังสั้นก้าวปฏิรูป”

    ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเผยแพร่ “หนังสั้น ๙ หนังสั้นก้าวปฏิรูป” วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การจัด

  More from กิจกรรมและการดำเนินงาน

  สำนักงาน คปก.ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  สำนักงาน คปก.ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

    สำนักงาน คปก.ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๓๐๗ ชั้น ๓...

  สำนักงานคปก.นำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและชี้แจงความเห็นร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ต่อคณะกรรมการกฏษฎีกา

  สำนักงานคปก.นำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและชี้แจงความเห็นร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ต่อคณะกรรมการกฏษฎีกา

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำโดยนางสาวศยามล ไกรยูรวงศ์ รองเลขาธิการและคณะเข้าร่วมประชุมและเป็นผู้นำเสนอและชี้แจงความเห็นและข้อเสนอแนะร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดในวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อนำ

  More from จับกระแสปฏิรูป
  Selected Title