ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คปก.สนับสนุนวิชาการเครือข่ายภาคประชาสังคม“ถกแถลงร่างรัฐธรรมนูญ 2559”

  18/11/2015
  คปก.สนับสนุนวิชาการเครือข่ายภาคประชาสังคม“ถกแถลงร่างรัฐธรรมนูญ 2559”

  วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2558 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand Office) ได้จัดเวทีเสวนา “ถกแถลงร่างรัฐธรรมนูญ

  สนง.คปก.จัดการอบรม RIA – ประเมินกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2

  21/10/2015
  สนง.คปก.จัดการอบรม RIA – ประเมินกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2

  21 ตุลาคม 2558 –  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดการอบรมเรื่อง “การนำเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายมาเป็นแนวทางในการปฏิรูปกฎหมาย” โดยวิทยากร นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการร่างกฎหมาย

  สำนักงานคปก.ชี้แจงแผนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและแผนปฏิรูประบบงานสอบสวนคดีพิเศษต่อคณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  24/11/2015
  สำนักงานคปก.ชี้แจงแผนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและแผนปฏิรูประบบงานสอบสวนคดีพิเศษต่อคณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  24 พฤศจิกายน 2558 ทีมงานกลุ่มงานกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำโดยนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นายศราวุฒิ ประทุมราช นักวิชาการปฏิรูปกฎหมายชำนาญการ

  สนง.คปก.เดินหน้าจัดเวทีเผยแพร่ร่างกม.ชุมนุมสาธารณะ,จังหวัดปกครองตนเอง,สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย

  15/07/2015
  สนง.คปก.เดินหน้าจัดเวทีเผยแพร่ร่างกม.ชุมนุมสาธารณะ,จังหวัดปกครองตนเอง,สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย

      15 กรกฎาคม 2558 – สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดเวทีเผยแพร่ร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ…. ร่างพ.ร.บ.การบริหารจังหวั  NameSizeHits
  กม.คปก.(ร) ที่ 7/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....355.5 KiB38
  กม.คปก.(ก) ที่ 37/2558 เรื่อง กรอบและแนวทางปฏิรูปกฎหมายการชันสูตรพลิกศพ1.2 MiB27
  กม.คปก.(ก) ที่ 31/2558 เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑1.9 MiB23
  กม.คปก.(ก) ที่ 48/2558 เรื่อง แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา1.8 MiB86
  กม. คปก. (ก) ที่ 47/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น1.8 MiB123
  กม. คปก. (ก) ที่ 46/2558 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง1.1 MiB78
  กม.คปก.(ก) ที่ 43/2558 เรื่อง คุณสมบัติและบทบาทที่ปรึกษากฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน740.2 KiB80
  กม คปก (ก) ที่ 42/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าข้อมูลข่าวสารของราชการ1.1 MiB68
  กม คปก (ก) ที่ 40/2558 เรื่อง กฎอัยการศึกและเขตอำนาจศาลทหารเหนือคดีพลเรือนที่กระทำความผิด390.4 KiB58
  กม.คปก.(ก) ที่ 39/2558 เรื่อง การกำหนดอัตราโทษและการบังคับโทษตามความผิดต่อพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.25513.4 MiB70
  1 2 3 16


  Selected Title