ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คปก.สัมมนา”แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์”

  26/05/2015
  คปก.สัมมนา”แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์”

  คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการศึกษานิติศาสตร์ ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งจัดขึ้นวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์โดยตรง 

  คปก.ลงพื้นที่ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

  21/05/2015
  คปก.ลงพื้นที่ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

  14-15 พฤษภาคม 2558 – คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายดำเนิน “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” ใน 5 ภูมิภาค ของประเทศไทย เพื่อนำผลงานวิจัยขององค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัต

  สนง.คปก.เดินหน้าจัดเวทีเผยแพร่ร่างกม.ชุมนุมสาธารณะ,จังหวัดปกครองตนเอง,สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย

  15/07/2015
  สนง.คปก.เดินหน้าจัดเวทีเผยแพร่ร่างกม.ชุมนุมสาธารณะ,จังหวัดปกครองตนเอง,สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย

      15 กรกฎาคม 2558 – สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดเวทีเผยแพร่ร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ…. ร่างพ.ร.บ.การบร

  คปก.จับมือรมว.สาธารณสุข เดินหน้าดันร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์

  03/07/2015
  คปก.จับมือรมว.สาธารณสุข เดินหน้าดันร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์

  2 กรกฎาคม 2558 – นางสุนี ไชยรส ประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เข้าพบเพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะ


  NameSizeHits
  กม คปก (ก) ที่ 27.2558 เรื่อง แนวทางการฟื้นฟูและบำบัดสมมรรถภาพผู้ติดและผู้เสพยาเสพติด1.2 MiB17
  กม.คปก.(ก) ที่ 26/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ3.3 MiB67
  กม.คปก.(ก) ที่ 25/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์6.5 MiB44
  กม.คปก.(ก) ที่ 24/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....1.0 MiB44
  กม.คปก.(ก) ที่ 23/2558 เรื่อง การส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน1.8 MiB53
  กม.คปก.(ก) ที่ 22/2558 เรื่อง แผนการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านการขนส่งทางราง2.4 MiB46
  กม.คปก.(ก) ที่ 21/2558 เรื่อง ข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับคณะกรรมาธิการยกร่าง) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง705.1 KiB74
  กม.คปก.(ก) ที่ 20/2558 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายส่งเสริมการลงทุน554.5 KiB123
  กม.คปก.(ก) ที่ 19/2558 เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา1.0 MiB74
  กม.คปก.(ก) ที่ 18/2558 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง614.8 KiB80
  1 2 3 14 ดูทั้งหมด


  Selected Title