ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?
  • การปฏิรูปกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • แผนให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑
  • การปฏิรูปสื่อสารมวลชน
  • รองนายกฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการคปก.
  • สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑)
  • โรงไฟฟ้าถ่านหิน สถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องเรียนรู้และถึงเวลาในการปฏิรูปกฎหมาย                                                                                              ...

   Read more
  •   บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องแผนให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑  เปิดลิ้งค์ที่นี่ http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=8097   ข้อมูลข่าวและภาพประกอบจาก ส

   Read more
  • การปฏิรูปสื่อสารมวลชนกับความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑ อ่านความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ฉบับเต็ม

   Read more
  •   เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยมีผลนับแต่วันที่ ๒๐

   Read more
  • วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑) ร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา

   Read more

  สรุปการสัมภาษณ์ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปสื่อ”

  สรุปการสัมภาษณ์ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปสื่อ”

  คปก.เสนอหลักการปฏิรูปสื่อ เน้นกำกับไม่ควบคุม สร้างกลไกการกำกับดูแลกันเอง ตั้งสภาวิชาชีพและดึงหน่วยงานปกครองหรือกวทช.กำกับดูแลร่วม นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ กรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑ ให้สัมภาษณ์ทาง

  แผนการปฏิรูป ของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  แผนการปฏิรูป ของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  แผนการปฏิรูป ของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน ได้กำหนดประเด็นสำคัญเร่งด่วนในการปฏิรู

  More from ภารกิจปฏิรูป

  แนวทางการส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชุดที่ ๑

  แนวทางการส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชุดที่ ๑

  แนวทางการส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน  โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชุดที่ ๑   แหล่งข้อมูล : ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง การส่งเสริมและการกำกับ ด

  More from ภารกิจปฏิรูป(บทความ)
  Selected Title