ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คปก.สัมมนา”แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์”

  26/05/2015
  คปก.สัมมนา”แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์”

  คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการศึกษานิติศาสตร์ ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งจัดขึ้นวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์โดยตรง 

  คปก.ลงพื้นที่ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

  21/05/2015
  คปก.ลงพื้นที่ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

  14-15 พฤษภาคม 2558 – คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายดำเนิน “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” ใน 5 ภูมิภาค ของประเทศไทย เพื่อนำผลงานวิจัยขององค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัต

  ร่างก.ม.สิทธิชุมชนจัดการที่ดินและทรัพยากร ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรม

  30/06/2015
  ร่างก.ม.สิทธิชุมชนจัดการที่ดินและทรัพยากร ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรม

  ร่างก.ม.สิทธิชุมชนจัดการที่ดินและทรัพยากรหลากมิติเวทีทัศน์ : ร่างก.ม.สิทธิชุมชนจัดการที่ดินและทรัพยากร ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรม : โดย…ศยามล ไกยูรวงศ์                         เมื่อว...

  คปก.เดินสายกระชับความร่วมมือกับสภาหอการค้าไทย ร่วมผลักดันกฎหมายด้านแรงงานทั้งระบบต่อรัฐบาล

  18/06/2015
  คปก.เดินสายกระชับความร่วมมือกับสภาหอการค้าไทย ร่วมผลักดันกฎหมายด้านแรงงานทั้งระบบต่อรัฐบาล

  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสุนี ไชยรส ประธานอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงาน ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และคณะเดินสายเผยแพร่ แลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาจากสภาหอการค้าไทยโดยมีผู้แทนจากผู้ประกอบการภาคธุรกิจ


  NameSizeHits
  กม.คปก.(ก) ที่ 25/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์6.5 MiB28
  กม.คปก.(ก) ที่ 24/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....1.0 MiB28
  กม.คปก.(ก) ที่ 23/2558 เรื่อง การส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน1.8 MiB35
  กม.คปก.(ก) ที่ 22/2558 เรื่อง แผนการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านการขนส่งทางราง2.4 MiB29
  กม.คปก.(ก) ที่ 21/2558 เรื่อง ข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับคณะกรรมาธิการยกร่าง) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง705.1 KiB59
  กม.คปก.(ก) ที่ 20/2558 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายส่งเสริมการลงทุน554.5 KiB113
  กม.คปก.(ก) ที่ 19/2558 เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา1.0 MiB63
  กม.คปก.(ก) ที่ 18/2558 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง614.8 KiB68
  กม.คปก.(ก) ที่ 17/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ2.2 MiB120
  กม.คปก.(ก) ที่ 16/2558 เรื่อง ข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ859.0 KiB132
  1 2 3 13 ดูทั้งหมด


  Selected Title