Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

เวทีเสวนาโต๊ะกลมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศที่อุบลราชธานี

23/09/2014
เวทีเสวนาโต๊ะกลมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศที่อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 23กันยายน2557 คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการประจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดเวทีเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ ” ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาสังคม...

ประชุมหารือการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญประชาชน

22/09/2014
ประชุมหารือการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญประชาชน

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 คณะทำงานรัฐธรรมนูญประชาชนกว่า 20 องค์กร ประชุมหารือการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญประชาชน  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรอบการร่างรัฐธรรมนูญประชาชน และประเด็นสำคัญที่เครือข่ายภาคประชาชนต้องการให้บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ที่ห้องประชุมชั้น 16/2 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ...


เอกสารเผยแพร่