Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

เวทีรับฟังความคิดเห็นหลักการสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทยและร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. ….

20/09/2014
เวทีรับฟังความคิดเห็นหลักการสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทยและร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. ….

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายสิทธิชุมชน ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับคณะกรรมประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “หลักการสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. ….”...

เวทีการขับเคลื่อนการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมที่ปัตตานี

19/09/2014
เวทีการขับเคลื่อนการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมที่ปัตตานี

วันที่ 16 กันยายน 2557 คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศภาคใต้ จัดเวทีเพื่อเสริมสร้างกลไกยุติธรรมที่ผู้หญิงมุสลิมเข้าถึง ที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งข้อเสนอจากผู้นำชุมชนและผู้หญิงในพื้นที่มี  8 ข้อพอสรุปได้ ดังนี้ 1.ต้องการผลักดันให้เกิดสภาสตรี...


เอกสารเผยแพร่