ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?
  • สำนักงาน คปก. เสนอปฏิรูปแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบ แนะจัดตั้งองค์กรกลางบริหารจัดการ หนุนภาครัฐส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์ชาวนา
  • เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย น้อมเกล้าถวายอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
  • เข้าพบเพื่อหารือกับประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์
  • นักวิชาการ แพทย์และภาคประชาชน เห็นพ้องเรียกร้องร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดปลดล็อกโทษทางอาญา เสนอปรับโครงสร้างมุ่งแก้ที่การบำบัดรักษาแทนการปราบปราม
  • เวทีสัมมนาวิชาการ เรื่อง”ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด”
  •   สมาคมเครือข่ายชาวนาไทย ได้มีหนังสือที่ คนท.๐๐๑/๑๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘     เรื่อง ขอสนับสนุนการจัดทำร่าง พระราชบัญญัติข้าวและชาวนาแห่งชาติ พ.ศ. …. ต่อประธานคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎ

   Read more
  • “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้                  และขอตั้งจิตอธิฐา

   Read more
  •   เข้าพบเพื่อหารือกับประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์…วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารศาลฎีกา ศูนย์ราชการ อาคาร A ถ.แจ้งวัฒนะ ดร.ลัดดาวัลย์ ตัน

   Read more
  • นักวิชาการ แพทย์และภาคประชาชน เห็นพ้องเรียกร้องร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดปลดล็อกโทษทางอาญา เสนอปรับโครงสร้างมุ่งแก้ที่การบำบัดรักษาแทนการปราบปราม ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ – สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดงานสั

   Read more
  • สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ดำเนินการสำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้สอดคล้องตามหลักสากลและหลักสิทธิมน

   Read more

  เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย น้อมเกล้าถวายอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

  เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย น้อมเกล้าถวายอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

  “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้                  และขอตั้งจิตอธิฐา

  เข้าพบเพื่อหารือกับประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์

  เข้าพบเพื่อหารือกับประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์

    เข้าพบเพื่อหารือกับประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์…วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารศาลฎีกา ศูนย์ราชการ อาคาร A ถ.แจ้งวัฒนะ ดร.ลัดดาวัลย์ ตัน

  More from กิจกรรมและการดำเนินงาน

  สำนักงาน คปก. เสนอปฏิรูปแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบ แนะจัดตั้งองค์กรกลางบริหารจัดการ หนุนภาครัฐส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์ชาวนา

  สำนักงาน คปก. เสนอปฏิรูปแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบ แนะจัดตั้งองค์กรกลางบริหารจัดการ หนุนภาครัฐส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์ชาวนา

  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ – นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ลงนามในข้อเสนอทางวิชาการต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายข้าวและชาว

  สำนักงาน คปก.ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  สำนักงาน คปก.ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

    สำนักงาน คปก.ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๓๐๗ ชั้น ๓...

  More from จับกระแสปฏิรูป
  Selected Title