ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?
  ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานทปก. เร่งผลักดันร่างกฎหมาย ๔ ฉบับ ใช้กลไกภาครัฐขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานทปก. เร่งผลักดันร่างกฎหมาย ๔ ฉบับ ใช้กลไกภาครัฐขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  ทปก. เร่งผลักดันร่างกฎหมาย ๔ ฉบับ ใช้กลไกภาครัฐขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ : ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ…ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยจ

  ทปก. เร่งรัดร่างกฎหมาย ๒ ฉบับ : พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ… และร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ… ที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

  ทปก. เร่งรัดร่างกฎหมาย ๒ ฉบับ : พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ… และร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ…...

  ทปก. เร่งรัดร่างกฎหมาย ๒ ฉบับ : พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ… และร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ… ที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐ

  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

    ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  ประธานกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย ๒ ฉบับคือ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชา

  ศ.ดร.บวรศักดิ์ แถลงข่าว ทปก.หยิบยกร่างกม.สำคัญ ๓ ฉบับเกี่ยวกับร่างพรบ.ความผิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ร่างพรบ.การติดตามทรัพย์สินคืนแผ่นดิน และร่างพรบ.วิสาหกิจเพื่อสังคม เร่งผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมในปี ๒๕๖๑

  ศ.ดร.บวรศักดิ์ แถลงข่าว ทปก.หยิบยกร่างกม.สำคัญ ๓ ฉบับเกี่ยวกับร่างพรบ.ความผิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ร่างพรบ.การติดตามทรัพย์สินคืนแผ่นดิน และร่างพรบ.วิสาหกิจเพื่อสังคม เร่งผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมในปี...

  ศ.ดร.บวรศักดิ์ แถลงข่าว ทปก.หยิบยกร่างกม.สำคัญ ๓ ฉบับเกี่ยวกับร่างพรบ.ความผิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ร่างพรบ.การติดตามทรัพย์สินคืนแผ่นดิน และร่างพรบ.วิสาหกิจเพื่อสังคม เร่งผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมใน


  นายคำนูณ สิทธิสมาน ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศเตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างพ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  นายคำนูณ สิทธิสมาน ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศเตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างพ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  นายคำนูณ สิทธิสมาน ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย(ทปก.) ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานค

  ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็น จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ กำหนดแนวทางการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน

  ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็น จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ กำหนดแนวทางการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน

     ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็น จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือระยะสั้นและระยะกลาง โดยระยะสั้นเป็นภาร

  More from ภารกิจปฏิรูป

  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างกฎหมาย ๓ คณะ ดึงคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่สมัครเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน

  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างกฎหมาย ๓ คณะ ดึงคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่สมัครเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน

  ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ประธานอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างกฎหมาย ๓ คณะ ได้แก่ ๑.คณะทำงานยกร่างกฎหมาย

  More from ภารกิจปฏิรูป.