ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คปก.ลงพื้นที่ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

  21/05/2015
  คปก.ลงพื้นที่ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

  14-15 พฤษภาคม 2558 – คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายดำเนิน “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” ใน 5 ภูมิภาค ของประเทศไทย เพื่อนำผลงานวิจัยขององค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มาพัฒนาร่างพระราชบัญญัติสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านกฎหมาย พ.ศ….

  คปก.จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์”

  20/05/2015
  คปก.จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์”

  20 พฤษภาคม 2558 – คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการศึกษานิติศาสตร์ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

  เครือข่าย อปท.ยื่นหนังสือ”บวรศักดิ์”หนุนร่าง รธน.กระจายอำนาจ

  19/05/2015
  เครือข่าย อปท.ยื่นหนังสือ”บวรศักดิ์”หนุนร่าง รธน.กระจายอำนาจ

  18 พฤษภาคม 2558 – เครือข่ายสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น นำโดยนายชาตรี อยู่ประเสริฐ เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อสนับสนุนการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นการกระจายอำนาจ

  สปช. หารือ คปก.ประเด็นทางวิชาการในการจัดทำกฎหมายในวาระปฏิรูปประเทศไทย

  15/05/2015
  สปช. หารือ คปก.ประเด็นทางวิชาการในการจัดทำกฎหมายในวาระปฏิรูปประเทศไทย

  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะ ขอเข้าพบศาสตราจารย์ คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อหารือทางวิชาการถึงประเด็นข้อกฎหมายในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และส่วนที่เกี่ยวกับการรับรองสิทธิในสถานะบุคคลและประเด็นการจัดทำกฎหมายกลางเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย


  NameSizeHits
  กม.คปก.(ก) ที่ 20/2558 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายส่งเสริมการลงทุน554.5 KiB16
  กม.คปก.(ก) ที่ 19/2558 เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา1.0 MiB16
  กม.คปก.(ก) ที่ 18/2558 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง614.8 KiB15
  กม.คปก.(ก) ที่ 17/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ2.2 MiB27
  กม.คปก.(ก) ที่ 16/2558 เรื่อง ข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ859.0 KiB51
  กม.คปก.(ร) ที่ 5/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....1.3 MiB47
  กม.คปก.(ก) ที่ 15.2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ1.3 MiB39
  กม.คปก.(ก) ที่ 14/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ586.9 KiB65
  กม.คปก.(ก) ที่ 13/2558 เรื่อง แนวทางการจัดทำกฎหมายกลางว่าด้วยการจัดสวัสดิการสังคม914.6 KiB68
  กม.คปก.(ก) ที่ 12/2558 เรื่อง แนวทางการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม677.9 KiB99
  1 2 3 13 ดูทั้งหมด
  Selected Title