คปก. หารือ ปลัดกระทรวงแรงงานเรื่อง “ร่างข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน” เพื่อประสานความร่วมมือในการผลักดันให้เข้าสู่เวทีอาเซียน .

27/01/2015
คปก. หารือ ปลัดกระทรวงแรงงานเรื่อง “ร่างข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน” เพื่อประสานความร่วมมือในการผลักดันให้เข้าสู่เวทีอาเซียน .

สาระสำคัญของการจัดทำ(ร่าง) ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิแรงงานมาตรฐานเดียวในอาเซียนคุ้มครองสิทธิของคนทำงานที่อยู่ในรัฐโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติและการเข้าเมือง

ชี้แจงแนวทางการปฏิรูปกฎหมายแม่บททรัพยากรน้ำ

08/01/2015
ชี้แจงแนวทางการปฏิรูปกฎหมายแม่บททรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นายประทีป มีคติธรรม เลขานุการกรรมการ นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ นักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากร ภายใต้กรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ...


NameSizeHits
กม.คปก. (ก) ที่ 1/2558 เรื่อง แผนการตรากฎหมายที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (แผนนิติบัญญัติ)3.7 MiB8
กม.คปก.(ป) ที่ 2/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนฯ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พ.ศ. ....3.4 MiB21
กม คปก (ร) ที่ 2/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการชุมสาธารณะ พ ศ . .1.3 MiB91
กม.คปก.(ร)ที่ 1/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....1.4 MiB54
กม คปก (ป) ที่ 1/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....1.7 MiB75
กม คปก (ค) ที่ 22/2557 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยา พ ศ . .1.8 MiB169
กม.คปก.(ค) ที่ 21/2557 เรื่อง ข้อเสนอกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย1.4 MiB96
กม คปก (ค) ที่ 20/2557 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....671.5 KiB84
กม.คปก.(ค) ที่ 5/2557 เรื่องร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่..) พ.ศ....1.5 MiB91
กม.คปก.(น) ที่ 2/2557 เรื่อง แนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....1.5 MiB163
ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2557