ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ไม่มีหมวดหมู่

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะร

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  . สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

        สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์

  การดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  การดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะร

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ

  เวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ…. เสนอตัดบทลงโทษ และเพิ่มกองทุนสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม

          ตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายมีมติให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ  และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ปี ๒๕๖๐ Download   ประกาศผู้ชนะสอบราคา

  แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

  แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

  แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การบริหารงานยุติธรรมของรัฐถูกแยกส่วนส่งผลให้มีข้อจำกัดในการประสานงาน  ขาดการตรวจสอบและประเมินผลร่วมกัน  ระบบบริหารงานยุติธรรมจึงไม่สามารถให้บริการประชาชนที่เข้า

  ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “The Purple Kingdom”

  ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “The Purple Kingdom”

  “เมื่อการอุ้มหาย เกิดจากน้ำมือของ…ผู้มีอำนาจ” -The Purple Kingdom- ภาพยนตร์โดย : พิมพกา โตวิระ หนังสั้นประเด็น : การอำนวยความยุติธรรมโดยรัฐ เมื่อบุคคลสูญหาย 1 ใน 9 หนังสั้น ก้าวปฏิรู