ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ภารกิจปฏิรูป

  ภารกิจอนุกรรมการ ๕ ด้านในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย(ทปก.)

  By
  24/05/2017
  ภารกิจอนุกรรมการ ๕ ด้านในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย(ทปก.)

  ภารกิจอนุกรรมการ ๕ ด้านในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย(ทปก.) ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.)ได้กล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุ

  มาตรา ๗๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

  By
  03/05/2017
  มาตรา ๗๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หร

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รองรับภารกิจปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

  By
  02/05/2017
  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รองรับภารกิจปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รองรับภารกิจปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง สำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร.๐๔๐๑.๓/ว ๔๔๘๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โ

  การปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สัมภาษณ์นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ รองประธานคนที่ ๑ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (สปท.)

  By
  25/04/2017
  การปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สัมภาษณ์นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ รองประธานคนที่ ๑ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (สปท.)

    นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์ รองประธานคนที่ ๑ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (สปท.) ให้ความเห็นว่า คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนก

  แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

  By
  25/04/2017
  แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

  แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การบริหารงานยุติธรรมของรัฐถูกแยกส่วนส่งผลให้มีข้อจำกัดในการประสานงาน  ขาดการตรวจสอบและประเมินผลร่วมกัน  ระบบบริหารงานยุติธรรมจึงไม่สามารถให้บริการประชาชนที่เข้า

  สรุปการสัมภาษณ์ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปสื่อ”

  By
  20/03/2017
  สรุปการสัมภาษณ์ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปสื่อ”

  คปก.เสนอหลักการปฏิรูปสื่อ เน้นกำกับไม่ควบคุม สร้างกลไกการกำกับดูแลกันเอง ตั้งสภาวิชาชีพและดึงหน่วยงานปกครองหรือกวทช.กำกับดูแลร่วม นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ กรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑ ให้สัมภาษณ์ทาง

  แผนการปฏิรูป ของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  By
  20/03/2017
  แผนการปฏิรูป ของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  แผนการปฏิรูป ของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน ได้กำหนดประเด็นสำคัญเร่งด่วนในการปฏิรู