ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ภารกิจปฏิรูป

  เปิดเวทีรับฟัง ร่างพ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ…. ภาคประชาชนย้ำ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

  เปิดเวทีรับฟัง ร่างพ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ…. ภาคประชาชนย้ำ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

  เปิดเวทีรับฟัง ร่างพ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ….  ภาคประชาชนย้ำ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง                                             &nbs

  นายคำนูณ สิทธิสมาน ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศเตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างพ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  นายคำนูณ สิทธิสมาน ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศเตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างพ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  นายคำนูณ สิทธิสมาน ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ                                                                                                     ...

  ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็น จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ กำหนดแนวทางการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน

  ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็น จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ กำหนดแนวทางการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน

       ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็น                      

  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน เชิญ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนำเสนอแนวทางการดำเนินงานRegulatory Guillotine ด้าน Ease of Doing Businss

  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน เชิญ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนำเสนอแนวทางการดำเนินงานRegulatory Guillotine ด้าน Ease of Doing Businss

  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย(ทปก.) ประชุม ครั้งที่

  นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็นและ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานทปก.ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ได้เชิญผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มาชี้แจงและให้ข้อมูล

  นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็นและ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานทปก.ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ได้เชิญผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มาชี้แจงและให้ข้อมูล

  วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็นในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย

  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการฯ เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำ Regulatory Guillotine ในประเทศไทย

  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการฯ เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำ Regulatory Guillotine ในประเทศไทย

  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย(ทปก.) ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  โดยนายกอบศักดิ์ ภูตร

  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน เชิญผู้แทนธปท.TDRIและภาคธุรกิจชี้แจง

  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน เชิญผู้แทนธปท.TDRIและภาคธุรกิจชี้แจง

  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย(ทปก.) ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยนายกอบศักดิ์ ภูตระ

  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖

  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖

     คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย(ทปก.) ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เป็นประธานฯ ท

  ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพิ่มเติม

  ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพิ่มเติม

  ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพิ่มเติม ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมา

  คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

  คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

  ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่สำนักงานคณะกรรมก