ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ภารกิจปฏิรูป.

  ทปก. ติดตามเร่งรัดร่างกฎหมาย ๓ ฉบับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และลดความขัดแย้งโดยสร้างกลไกระงับข้อพิพาทในสังคม พร้อมทั้งพิจารณาร่างกฎหมายที่ต้องจัดทำขึ้นตามมาตรา ๕๘

  ทปก. ติดตามเร่งรัดร่างกฎหมาย ๓ ฉบับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และลดความขัดแย้งโดยสร้างกลไกระงับข้อพิพาทในสังคม พร้อมทั้งพิจารณาร่างกฎหมายที่ต้องจัดทำขึ้นตามมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั

  ทปก. หยิบยกร่างกฎหมาย ๒ ฉบับสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อติดอาวุธประชาชนช่วยงานยุติธรรมระดับชุมชน และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ทปก. หยิบยกร่างกฎหมาย ๒ ฉบับสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อติดอาวุธประชาชนช่วยงานยุติธรรมระดับชุมชน และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ทปก. หยิบยกร่างกฎหมาย ๒ ฉบับสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อติดอาวุธประชาชนช่วยงานยุติธรรมระดับชุมชน และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ   วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ

  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม ๒ คณะ

  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม ๒ คณะ

  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจของประชา

  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฎิรูปกฎหมาย (ทปก.)เชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.)

  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฎิรูปกฎหมาย (ทปก.)เชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.)

  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฎิรูปกฎหมาย (ทปก.) กับการปฏิบัติงานตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๑๒๓/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฎิรูปกฎหมาย ขึ้น เพื่อสน

  ประธานบวรศักดิ์ฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในคณะอนุกรรมการฯ ๕ ด้าน รองรับภารกิจคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.)

  ประธานบวรศักดิ์ฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในคณะอนุกรรมการฯ ๕ ด้าน รองรับภารกิจคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.)

  ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  ประธานกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) ได้ลงนามแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในคณะอนุกรรมการฯ ๕ ด้าน ในรอบแรก  รองรับภารกิจคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิ

  ศ.ดร.บวรศักดิ์ ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี จัดความเร่งด่วนปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายที่เป็นปัญหาต่อประชาชน

  ศ.ดร.บวรศักดิ์ ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี จัดความเร่งด่วนปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายที่เป็นปัญหาต่อประชาชน

    ศ.ดร.บวรศักดิ์ ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี จัดความเร่งด่วนปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายที่เป็นปัญหาต่อประชาชน   วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึก

  นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งที่ ๑๒๓/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งที่ ๑๒๓/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งที่ ๑๒๓/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยความสะ

  โครงสร้างและแนวทางบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

  โครงสร้างและแนวทางบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

  โครงสร้างและแนวทางบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง และวาระการปฏิรูปสำคัญและเร่งด่วน ๒๗ วาระ   ที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยสมชาย หอมลออ  กรรมการปฏิรูปกฎหมาย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ (๓) ในหมว

  แนวทางการส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชุดที่ ๑

  แนวทางการส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชุดที่ ๑

  แนวทางการส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน  โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชุดที่ ๑   แหล่งข้อมูล : ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง การส่งเสริมและการกำกับ ด