ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย

  อำนาจหน้าที่

  คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย อำนาจหน้าที่           ๑. พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย           ๒. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลเพื่อดำเนินการตาม

  รายชื่อคณะอนุกรรมการ

  คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย องค์ประกอบ  นายบรรเจิด  สิงคะเนติ ประธานอนุกรรมการ นางสาวอมรรัตน์  กุลสุจริต อนุกรรมการ นายเจตน์  สถาวรศีลพร อนุกรรมการ  นายฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์ อน

  รายชื่อคณะอนุกรรมการ

  คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ องค์ประกอบ   ๑.๑  นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ที่ปรึกษา ๑.๒  นายเสรี  นนทสูติ ประธานอนุกรรมการ ๑.๓  นางญาใจ  พัฒ

  อำนาจหน้าที่

  คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อำนาจหน้าที่               ๒.๑ พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดทำกฎหมายเพื่อบูรณาการการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการแ

  อำนาจหน้าที่

  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย อำนาจหน้าที่                ๑.พิจารณาการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับ ที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรง

  รายชื่อคณะกรรมการ

  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย องค์ประกอบ ๑.รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ปรึกษา/กรรมการ ๒.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา/กรรมการ ๓.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ

  อำนาจหน้าที่

  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น อำนาจหน้าที่                ๑.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย รวมตลอดถึงคณะอนุกรรมการชุดต่าง

  อำนาจหน้าที่

  คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ อำนาจหน้าที่                ๑.พิจารณาเสนอกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุ

  อำนาจหน้าที่

  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ อำนาจหน้าที่                ๑.ตรวจสอบและติดตามร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏ

  อำนาจหน้าที่

  อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น อำนาจหน้าที่                ๑.พิจารณาและเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่สร้างภาระแก่ปร