ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  เกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย

  อำนาจหน้าที่

  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย อำนาจหน้าที่                ๑.พิจารณาการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับ ที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรง

  รายชื่อคณะกรรมการ

  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย องค์ประกอบ ๑.รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ปรึกษา/กรรมการ ๒.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา/กรรมการ ๓.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ