ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คณะอนุกรรมการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีพ

  อำนาจหน้าที่

  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน อำนาจหน้าที่                ๑.พิจารณาและเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ

  รายชื่อคณะอนุกรรมการ

  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน องค์ประกอบ ๑. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ ๒.นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล ประธานอนุกรร