ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คณะอนุกรรมการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นแก่ประชาชน

  อำนาจหน้าที่

  อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น อำนาจหน้าที่                ๑.พิจารณาและเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่สร้างภาระแก่ปร

  รายชื่อคณะอนุกรรมการ

  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น องค์ประกอบ ๑.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ ๒.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ ๓.นายสุรชัย ภู