ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป

  อำนาจหน้าที่

  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ อำนาจหน้าที่                ๑.ตรวจสอบและติดตามร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏ

  รายชื่อคณะอนุกรรมการ

  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ องค์ประกอบ ๑.นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ ๒.นายบรรเจิด  สิงคะเนติ ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ ๓.นายสุรชัย  ภู่