ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ

  อำนาจหน้าที่

  คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ อำนาจหน้าที่                ๑.พิจารณาเสนอกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุ

  รายชื่อคณะอนุกรรมการ

  คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ องค์ประกอบ ๑.นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ ๒.นายบรรเจิด  สิงคะเนติ ประธานอนุกรรมการ ๓.นายกิตต