ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  อำนาจหน้าที่

  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น อำนาจหน้าที่                ๑.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย รวมตลอดถึงคณะอนุกรรมการชุดต่าง

  รายชื่อคณะอนุกรรมการ

  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น องค์ประกอบ ๑.นายคำนูณ  สิทธิสมาน ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ ๒.นายวิชญะ  เครืองาม ประธานอนุกรรมการ ๓.พลเอก จิระ  โกมุทพงศ์ อนุกรรมการ ๔.นายณรงค์เดช  สรุโฆษิต