ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ประชาสัมพันธ์

  สำนักงานคปก.ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาฝึกงาน ๑๓ อัตรา

  By
  10/02/2016

   สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับความรู้และประสบการณ์จริงในการทำงาน จำนวน

  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเผยแพร่ “แนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. …. (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)”

  By
  04/01/2016
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเผยแพร่ “แนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. …. (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)”

  ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๓ (๖) ได้บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิรูปกฎหมายแก่บุคคลทั่วไป จึงจัดให้มีการเผยแพร่แนวค

  ประกาศสำนักงานขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

  By
  18/12/2015

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น สำนักงานฯ ขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในดังก

  รับสมัครลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

  By
  18/11/2015

  ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ๑ อัตรา คุณสมบัติผู้สมัครมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการตรวจสอบภายในและประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี ห

  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส (ด้านบริหารงานและพัฒนาบุคคล)

  By
  14/07/2015

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส (ด้านบริหารงานและพัฒนาบุคคล) ชื่อนางสาวนันท์ธิการ หลิมเจริญ โดยให้มารายงานตัวที่สำนักงานคณะกรรมการ

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการกฎหมาย

  By
  08/07/2015

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการกฎหมาย โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านการคัดเล

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องการสอบสัมภาษณ์พนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(งานบริหารและพัฒนาบุคคล)

  By
  08/07/2015

  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ห้องประชุมชั้น ๑๕ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ดาวน์โหลดที่นี่ ๐๓๖ เรื่องการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย

  By
  09/06/2015

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งที่ ๑.๒ ผู้ช่วยนักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย กำหนดสอบข้อเขียนวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และสอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๙ มิถุนายน

  ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร)ถึง๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

  By
  21/05/2015

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร) ตามที่มีประกาศรับสมัคร ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕

  ประกาศสำนักงานเรื่องรับสมัครพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโสด้านบริหารและพัฒนาบุคคลและผู้ช่วยนักวิชาการกฎหมายด้านเอกชนและธุรกิจ

  By
  24/04/2015

  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟแวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ประกาศรับสมัครพนักงานคปก.20เมย-19พค2