ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ประชาสัมพันธ์

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

  ตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมาย ๑ (สำนักเลขาธิการ)และพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมาย ๒ (สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย) รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ ประกาศเรื่องการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก ตำแหน

  ประกาศขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(งานบริหารและพัฒนาบุคคล) ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

  ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวา

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ตามลิงค์ด้านล่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  ติดตามการถ่ายทอดสดการเสวนาโครงการ “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก: สวัสดิการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียม” ผ่านทาง www.lrct.go.th ในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐น.

  งานศึกษาวิจัยของ คปก.และการศึกษาของ ทีดีอาร์ไอ และการรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรทำงานด้านเด็กและภาคประชาสังคม พบว่าประเทศไทยยังไม่มีสวัสดิการหรือคุ้มครองกลุ่มเด็กปฐมวัย  ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดขอ

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ขยายเวลาการยื่นซอง และเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน จำนวน 4 รายการ

  สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ตามลิงค์ด้านล่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ขยายเวลาการยื่นซอง และเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน จำนวน 4 รายการ

  ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก: สวัสดิการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียม”

  ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก: สวัสดิการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียม”

  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะทำงานด้านเด็ก เครือข่ายภาคประชาสังคม คณะทำงานวาระทางสังคม

  คปก.จะจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่อง“ข้อเสนอกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” เพื่อผลักดันการปฏิรูปประเทศไทย

  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตระหนักถึงกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่เป็นกระบวนการหรือจุดเริ่มที่ต้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางกรอบการปกครองประเทศในเรื่องต่างๆ ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในก

  ศ.ดร.คณิต ณ นคร ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายอุดมศึกษากับการรับผิดชอบต่อสังคม” ในงานสัมมนาวิชาการพัฒนาระบบกฎหมายของอุดมศึกษา

  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการรับผิดชอบต่อสังคม วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชียกรุงเท

  ประกาศสำนักงาน คปก. เรื่องขอเชิญองค์กรยื่นคำขอขึ้นทะเบียน เพื่อเสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  ประกาศสำนักงาน คปก. เรื่องขอเชิญองค์กรยื่นคำขอขึ้นทะเบียน เพื่อเสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย

   

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน จำนวน 3 อัตรา

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน จำนวน  3  อัตรา ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชั้น 15 อาคารซอฟแวร์ ปาร์ค ตั