ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  Highlight

  Highlight

  การปฏิรูปกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  By
  24/03/2017
  การปฏิรูปกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  โรงไฟฟ้าถ่านหิน สถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องเรียนรู้และถึงเวลาในการปฏิรูปกฎหมาย                                                                                                        ...

  แผนให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑

  By
  10/03/2017
  แผนให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑

    บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องแผนให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑  เปิดลิ้งค์ที่นี่ http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=8097   ข้อมูลข่าวและภาพประกอบจาก ส

  การปฏิรูปสื่อสารมวลชน

  By
  09/03/2017
  การปฏิรูปสื่อสารมวลชน

  การปฏิรูปสื่อสารมวลชนกับความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑ อ่านความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ฉบับเต็ม

  รองนายกฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการคปก.

  By
  25/01/2017
  รองนายกฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการคปก.

    เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยมีผลนับแต่วันที่ ๒๐

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑)

  By
  12/01/2017
  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑)

  วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑) ร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา

  สำนักงานคปก.จับมือ สกว.ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย

  By
  10/01/2017
  สำนักงานคปก.จับมือ สกว.ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย

  วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย กั

  ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี(ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม) ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๐ และขอคำปรึกษาและหารือการปฏิบัติงาน

  By
  10/01/2017
  ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี(ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม) ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๐ และขอคำปรึกษาและหารือการปฏิบัติงาน

  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายพร้อมนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและคณะ เข้าพบศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสุรชัย

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  By
  05/01/2017
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.ณ ห้องประ

  รายงานผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการจัดทำกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะ

  By
  19/12/2016
  รายงานผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการจัดทำกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะ

    รายงานผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการจัดทำกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะ เปิดทีนี่  เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะ   ตารางร

  สำนักงานคปก.- กฤษฎีกา เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเตรียมจัดทำร่างกม.ขยะ ตามแนวปฏิรูปประเทศในร่างรธน.ฉบับลงประชามติ

  By
  01/12/2016
  สำนักงานคปก.- กฤษฎีกา เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเตรียมจัดทำร่างกม.ขยะ ตามแนวปฏิรูปประเทศในร่างรธน.ฉบับลงประชามติ

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการจัดทำกฎหมายในการบริหารจัดการขยะ” ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๖ สำนั