ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  Highlight

  Highlight

  นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งที่ ๑๒๓/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งที่ ๑๒๓/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งที่ ๑๒๓/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยความสะ

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันเ

  โครงสร้างและแนวทางบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

  โครงสร้างและแนวทางบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

  โครงสร้างและแนวทางบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง และวาระการปฏิรูปสำคัญและเร่งด่วน ๒๗ วาระ   ที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

  มาตรา ๗๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

  มาตรา ๗๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หร

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รองรับภารกิจปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รองรับภารกิจปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รองรับภารกิจปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง สำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร.๐๔๐๑.๓/ว ๔๔๘๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โ

  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

  แผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๑.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ ๑ ๑.๑.ปฏิรูปกิจการตำรวจ ๑)เรื่องระบบงานสอบสวน ๒)เรื่องการวางแนวทางมาต

  การปฏิรูปกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  การปฏิรูปกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  โรงไฟฟ้าถ่านหิน สถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องเรียนรู้และถึงเวลาในการปฏิรูปกฎหมาย                                                                                                        ...

  แผนให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑

  แผนให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑

    บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องแผนให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑  เปิดลิ้งค์ที่นี่ http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=8097   ข้อมูลข่าวและภาพประกอบจาก ส

  การปฏิรูปสื่อสารมวลชน

  การปฏิรูปสื่อสารมวลชน

  การปฏิรูปสื่อสารมวลชนกับความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑ อ่านความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ฉบับเต็ม

  รองนายกฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการคปก.

  รองนายกฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการคปก.

    เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยมีผลนับแต่วันที่ ๒๐