ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  Highlight

  Highlight

  คปก.เสนอทบทวนเนื้อหาร่างพ.ร.บ.ปรองดอง หวั่นกระทบเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม

  คปก.เสนอทบทวนเนื้อหาร่างพ.ร.บ.ปรองดอง หวั่นกระทบเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย–เมื่อวันที่13 มิถุนายน 2555 นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายทำหนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง

  แรงงานนอกระบบยื่นคปก.ชงกระทรวงแรงงาน คลอดกฎกระทรวงคุ้มครองสิทธิคนทำงาน

  แรงงานนอกระบบยื่นคปก.ชงกระทรวงแรงงาน คลอดกฎกระทรวงคุ้มครองสิทธิคนทำงาน

    สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย – ผู้แทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ  คนทำงานบ้านจากหลายจังหวัด เช่น ขอนแก่นปัตตานี เชียงราย  และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงาน

  วันกรรมกรสากล ร่วมพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยและในกลุ่มอาเซียน

  วันกรรมกรสากล ร่วมพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยและในกลุ่มอาเซียน

  โดย นางสุนี ไชยรส คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมใน คปก.