ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  จับกระแสปฏิรูป

  แผนให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑

  แผนให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑

    บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องแผนให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑  เปิดลิ้งค์ที่นี่ http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=8097   ข้อมูลข่าวและภาพประกอบจาก ส

  การปฏิรูปสื่อสารมวลชน

  การปฏิรูปสื่อสารมวลชน

  การปฏิรูปสื่อสารมวลชนกับความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑ อ่านความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ฉบับเต็ม

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑)

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑)

  วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑) ร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา

  สำนักงานคปก.ร่วมชี้แจงร่างพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ…. ต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  สำนักงานคปก.ร่วมชี้แจงร่างพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ…. ต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำโดยนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และคณะ เข้าร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการ

  สำนักงานคปก.ร่วมชี้แจง ร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ….ในการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ….

  สำนักงานคปก.ร่วมชี้แจง ร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ….ในการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ….

  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และคณะ เข้าร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. …. โดยเข้าชี้แจงในฐานะตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิก

  สำนักงานคปก.ร่วมชี้แจงร่างพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ…. ต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  สำนักงานคปก.ร่วมชี้แจงร่างพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ…. ต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำโดยนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และคณะ เข้าร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาต

  สำนักงาน คปก. เสนอปฏิรูปแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบ แนะจัดตั้งองค์กรกลางบริหารจัดการ หนุนภาครัฐส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์ชาวนา

  สำนักงาน คปก. เสนอปฏิรูปแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบ แนะจัดตั้งองค์กรกลางบริหารจัดการ หนุนภาครัฐส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์ชาวนา

  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ – นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ลงนามในข้อเสนอทางวิชาการต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายข้าวและชาว

  สำนักงาน คปก.ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  สำนักงาน คปก.ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

    สำนักงาน คปก.ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรั

  สำนักงานคปก.นำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและชี้แจงความเห็นร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ต่อคณะกรรมการกฏษฎีกา

  สำนักงานคปก.นำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและชี้แจงความเห็นร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ต่อคณะกรรมการกฏษฎีกา

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำโดยนางสาวศยามล ไกรยูรวงศ์ รองเลขาธิการและคณะเข้าร่วมประชุมและเป็นผู้นำเสนอและชี้แจงความเห็นและข้อเสนอแนะร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดในวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อนำ

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การชันสูตรพลิกศพ กฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ สปท.

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การชันสูตรพลิกศพ กฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ สปท.

    สรุปการเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การชันสูตรพลิกศพ กฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์  โดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและ