ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ติดตามรายการ…

  27/06/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน “การพัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน”

  27/06/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน “การพัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน”

  สัมภาษณ์พิเศษ  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ : รายการหยิบมาถกยกมาคุย กับ คปก.

  20/06/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน “เครื่องมือในการตรวจสอบผลกระทบของกฎหมาย”

  20/06/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน “เครื่องมือในการตรวจสอบผลกระทบของกฎหมาย”

  ปาฐกถาพิเศษ โดย  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ : รายการหยิบมาถกยกมาคุย กับ คปก.

  13/06/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน “ทำไมต้องวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย”

  13/06/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน “ทำไมต้องวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย”

  ปาฐกถาพิเศษ โดย  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ : รายการหยิบมาถกยกมาคุย กับ คปก.

  6/07/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน “5 ปี คปก. ขับเคลื่อนประเทศด้วยการปฏิรูปกฎหมาย พร้อมยกระดับคุณภาพกฎหมายด้วย RIA”

  6/07/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน “5 ปี คปก. ขับเคลื่อนประเทศด้วยการปฏิรูปกฎหมาย พร้อมยกระดับคุณภาพกฎหมายด้วย RIA”

  ปาฐกถาพิเศษ โดย  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ : รายการหยิบมาถกยกมาคุย กับ คปก.

  30/5/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย

  30/5/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย

  สัมภาษณ์พิเศษ  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ : รายการหยิบมาถกยกมาคุย กับ คปก.

  23/5/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน “การวิจัยด้านนิติศาสตร์กับการปฏิรูปกฎหมาย”

  23/5/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน “การวิจัยด้านนิติศาสตร์กับการปฏิรูปกฎหมาย”

  สัมภาษณ์พิเศษ  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ : รายการหยิบมาถกยกมาคุย กับ คปก.

  16/5/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน “กระบวนการจัดทำหนังสือประเด็นทางสังคมกับการปฏิรูปกฎหมาย”

  16/5/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน “กระบวนการจัดทำหนังสือประเด็นทางสังคมกับการปฏิรูปกฎหมาย”

  สัมภาษณ์พิเศษ คุณนลินี กังศิริกุล วิทยากรกระบวนการด้านการจัดทำหนังสือประเด็นทางสังคม (Issue Book) ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ : รายการหยิบมาถกยกมาคุย กับ คปก.

  9/5/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน หนังสั้นชุด “ปฏิรูประบวนการยุติธรรมทางอาญา 9 ผู้กำกับ 9 หนังสั้น (ตอนที่2)”

  9/5/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน หนังสั้นชุด “ปฏิรูประบวนการยุติธรรมทางอาญา 9 ผู้กำกับ 9 หนังสั้น (ตอนที่2)”

  สัมภาษณ์พิเศษ คุณศราวุฒิ ประทุมราช สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ : รายการหยิบมาถกยกมาคุย กับ คปก.

  2/5/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน หนังสั้นชุด “ปฏิรูประบวนการยุติธรรมทางอาญา 9 ผู้กำกับ 9 หนังสั้น”

  2/5/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน หนังสั้นชุด “ปฏิรูประบวนการยุติธรรมทางอาญา 9 ผู้กำกับ 9 หนังสั้น”

  สัมภาษณ์พิเศษ  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ : รายการหยิบมาถกยกมาคุย กับ คปก.

  25/4/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน “สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายในประเทศไทย”

  25/4/2559 รายการ”หยิบมาถกยกมาคุย” สถานีวิทยุจุฬา FM101.5 ตอน “สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายในประเทศไทย”

  สัมภาษณ์พิเศษ  คุณศราวุฒิ ประทุมราช สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ : รายการหยิบมาถกยกมาคุย กับ คปก.