ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ข่าวเผยแพร่

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

    สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย ในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้อ

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกา

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าร่วมฟังข้อมูลเรื่อง การปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Regulation Reform) ณ ทำเนียบรัฐบาล

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าร่วมฟังข้อมูลเรื่อง การปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Regulation Reform) ณ ทำเนียบรัฐบาล

  วันที่ 9 พ.ย. 2560 นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ผู้บริหาร นักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฟังการให้ข้อมูลในหัวข้อ “การปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่

  ประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์ทั่วประเทศ  พิจารณาลงนามสนับสนุน (ร่าง) มคอ.๑  สาขาวิชานิติศาสตร์ ก่อนเสนอคณะกรรมการอุดมศึกษา

  ประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์ทั่วประเทศ  พิจารณาลงนามสนับสนุน (ร่าง) มคอ.๑  สาขาวิชานิติศาสตร์ ก่อนเสนอคณะกรรมการอุดมศึกษา

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ที่ผ่านมา คณบดีคณะนิติศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี(มคอ.๑)ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา ณ

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประช

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต

  พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต

  การประชุมคณะทำงานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  การประชุมคณะทำงานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดการประชุมคณะทำงานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ์ เป็นประธานคณะทำงาน ในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

               สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง