ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ข่าวเผยแพร่

  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม ๒ คณะ

  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม ๒ คณะ

  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจของประชา

  ข่าวแจกสื่อมวลชน/การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  ข่าวแจกสื่อมวลชน/การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  ข่าวแจกสื่อมวลชน/การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐   ทปก. เร่งผลักดันร่างกฎหมาย ๔ ฉบับ ใช้กลไกภาครัฐขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ : ร่า

  ข่าวแจกสื่อมวลชน/การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

  ข่าวแจกสื่อมวลชน/การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

  ข่าวแจกสื่อมวลชน/การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทปก. เร่งรัดร่างกฎหมาย ๒ ฉบับ : พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบ

  ข่าวแจกสื่อมวลชน/การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

  ข่าวแจกสื่อมวลชน/การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

  ข่าวแจกสื่อมวลชน/การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐   ศ.ดร.บวรศักดิ์ แถลงข่าว ทปก.หยิบยกร่างกม.สำคัญ ๓ ฉบับเกี่ยวกับร่างพรบ.ความผิดก

  ข่าวแจกสื่อมวลชน/การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

  ข่าวแจกสื่อมวลชน/การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

  ข่าวแจกสื่อมวลชน/การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ศ.ดร.บวรศักดิ์ ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี จัดความเร่งด่วนปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายที่เป็น

  ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพิ่มเติม

  ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพิ่มเติม

  ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพิ่มเติม ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมา

  เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) กับการปฏิรูปกฎหมาย”

  เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) กับการปฏิรูปกฎหมาย”

    เอกสารประกอบการนำเสนอของวิทยากร ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) Mr. Scott Jacobs ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง (RIA)  จากป

  สำนักงานคปก.ร่วมมือกับ กสม.และมหาวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังและจัดทำข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….

  สำนักงานคปก.ร่วมมือกับ กสม.และมหาวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังและจัดทำข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….

  โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังและจัดทำข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยความร่วมม

  ผลลัพธ์จากการประชุมปรึกษาหารือภูมิภาคเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมและ ความช่วยเหลือทางกฎหมายในอาเซียน

  ผลลัพธ์จากการประชุมปรึกษาหารือภูมิภาคเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมและ ความช่วยเหลือทางกฎหมายในอาเซียน

             แถลงการณ์หนทางสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับความช่วยเหลือทางกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ผลลัพธ์จากการประชุมปรึกษาหารือภูมิภาคเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมและความช่วยเหลือทางกฎหมายในอาเ

  สำนักงานคปก.ร่วมกับ SEALAW จะจัดการประชุมระดับภูมิภาคหัวข้อการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในอาเซียน

  สำนักงานคปก.ร่วมกับ SEALAW จะจัดการประชุมระดับภูมิภาคหัวข้อการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในอาเซียน

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ South East Asia Legal Aid Network (SEALAW) จะดำเนินการจัดการประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ “การเข้าถึงความยุติธรรมและความช่วยเหลือด้านกฎหมายในอาเซียน: สถานการณ