ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ข่าวเผยแพร่

  คปก.สางปัญหาแรงงาน จุดติดอนุสัญญา87/98 ILO ชี้นโยบายขึ้นค่าแรงทดแทนสิทธิต่อรองไม่ได้

  27 เมษายน 2555 – คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สมาพันธ์แรงงานัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โซลิดาริตี้เซ็นเตอร์ (SC) องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท(FES) จัดก

  คปก.ชงร่างพรฎ.ตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เสนอนายกฯแก้ที่มาปธ. – ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้าง

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย –  นายคณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ลงนามในหนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.)เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความป

  เครือข่ายแรงงานยื่นคปก.ปฏิรูปยุติธรรมแรงงาน เสนอออกข้อกำหนดศาลแรงงานพิจารณาคดีพิเศษ

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย – เมื่อวันที่ 23 เมษายน  เครือข่ายการขับเคลื่อนเพื่อปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กลุ่มสหภาพแรง

  คปก.หนุนร่างพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ให้กกต.ดำเนินการ แนะไม่ควรกำหนดฐานความผิด-บทลงโทษ

  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 นายไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) เปิดเผยว่า  นายคณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ทำหนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเ

  ผ่าร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายฯ จุดยืนต่างขั้ว “หมอ-ประชาชน”

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย –  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.)จัดประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อ 2 ฉบับว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข โดยได้เชิญผู้ที่เก

  คปก.ยื่นหนังสือถึงประธานสภาเลื่อนพิจารณาร่างแก้ไขรธน. ติงไม่ควรเร่งเวลาทำร่างฯ เสนอกำหนดกรอบ 300 วัน

  นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้ลงนามในหนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ̷

  คปก.เสนอนายกฯออกระเบียบสำนักนายกฯตั้งกองทุนสตรีไม่เหมาะ หวั่นกู้ยืม เพิ่มภาระหนี้สินให้ประเทศ-ประชาชน

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้ลงนามในหนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่อง ร่าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒน

  คปก.ดันร่างกฎหมายประชาชนเข้าสภาฯ เสนอไม่ต้องรอร่างพ.ร.บ.ครม.

  คปก.ดันร่างกฎหมายประชาชนเข้าสภาฯ เสนอไม่ต้องรอร่างพ.ร.บ.ครม.

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย – เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555นายคณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  คปก.สางปัญหาแรงงาน จุดติดอนุสัญญา87/98 ILO ชี้นโยบายขึ้นค่าแรงทดแทนสิทธิต่อรองไม่ได้

  คปก.สางปัญหาแรงงาน จุดติดอนุสัญญา87/98 ILO ชี้นโยบายขึ้นค่าแรงทดแทนสิทธิต่อรองไม่ได้

  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

  วันกรรมกรสากล ร่วมพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยและในกลุ่มอาเซียน

  วันกรรมกรสากล ร่วมพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยและในกลุ่มอาเซียน

  โดย นางสุนี ไชยรส คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมใน คปก.