ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  จัดซื้อ-จัดจ้าง

  ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร ครั้งที่ 5-61


  ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 5-61


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 4-61


  ผู้ชนะถ่ายเอกสาร เวทีรับฟัง พรบ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝาก จ.กาฬสินธุ์


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะอนุกรรการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร ครั้งที่ 4-61


  ผู้ชนะเช่ารถตู้โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย อุดรธานี


  ผู้ชนะเช่ารถตู้ โครงการการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จ.เชียงใหม่


  ผู้ชนะจัดจ้างเช่ารถตู้โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณายกร่าง พรบ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝาก กาฬสินธุ์


  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารประชุมคณะอนุปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน 4-61