ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  จัดซื้อ-จัดจ้าง

  ผู้ชนะถ่ายเอกสารประชุมคณะอนุปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน 4-61


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร 2-61


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารโครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 3-61


  ผู้ชนะจัดซื้อแฟ้มเอกสาร โครงการสัมมนา Thai law reform


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้ง ๒-๖๑


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายสร้างภาระแก่ประชาชน ครั้ง ๒-๖๑


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร ครั้ง ๑-๖๑


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ พรบ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑-๖๑


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน ๓-๖๑


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑