ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  จัดซื้อ-จัดจ้าง

  ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระ ครั้งที่ 3

  ดาวน์โหลด ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระ ครั้งที่3

  ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ครั้งที่ 2

  ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ประชาชน ครั้งที่ 4

  ดาวน์โหลด ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ประชาชน ครั้งที่ 4

  ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 4

  ดาวน์โหลด ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 4

  ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ครั้งที่ ๓

  ดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ครั้งที่ ๓

  ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำเอกสารของกลุ่มกฎหมาย

  ดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำเอกสารของกลุ่มกฎหมาย

  ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน

  ดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน

  ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

  ดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

  ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายเร่งด่วน

  ดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายเร่งด่วน

  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

  ดาวน์โหลด ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ ๑๖ รายการ