ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  จัดซื้อ-จัดจ้าง

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าห้องประชุมสำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ….”


  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ ลิขสิทธิ์


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พรบ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1-61


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ 4-61


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 6-61


  ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร ครั้งที่ 5-61


  ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 5-61


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 4-61


  ผู้ชนะถ่ายเอกสาร เวทีรับฟัง พรบ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝาก จ.กาฬสินธุ์


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะอนุกรรการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร ครั้งที่ 4-61