ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  จัดซื้อ-จัดจ้าง

  ผู้ชนะเช่ารถตู้โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย อุดรธานี


  ผู้ชนะเช่ารถตู้ โครงการการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จ.เชียงใหม่


  ผู้ชนะจัดจ้างเช่ารถตู้โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณายกร่าง พรบ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝาก กาฬสินธุ์


  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารประชุมคณะอนุปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน 4-61


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร 2-61


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารโครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 3-61


  ผู้ชนะจัดซื้อแฟ้มเอกสาร โครงการสัมมนา Thai law reform


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้ง ๒-๖๑


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายสร้างภาระแก่ประชาชน ครั้ง ๒-๖๑