ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  จัดซื้อ-จัดจ้าง

  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร ครั้ง ๑-๖๑


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ พรบ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑-๖๑


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน ๓-๖๑


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าห้องประชุม


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ๑-๖๑


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ๑/๖๑


  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระ ครั้งที่ ๑ คำสั่ง ๑๒


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ครั้งที่ ๑ คำสั่ง ๒๐