ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๕๐๓ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๒ ทำเนียบรัฐบาล (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธานอนุกรรมการ) โดยมีวาระการประชุมในการพิจารณาดังนี้

  ๑. ข้อมูลกระบวนงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)

  ๒. การจัดทําเว็บไซต์

  ๓. การสัมมนาเปิดตัวโครงการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการ Thailand’s Simple & Smart License

  ๔. เรื่องหรือใบอนุญาตที่คณะอนุกรรมการฯ จะกําหนดให้คณะทํางานทําการทบทวน (เพิ่มเติมจากที่ได้อนุมัติแล้ว)

  ๕. รายงานการศึกษากระบวนการเกี่ยวกับการทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานเกี่ยวกับการอนุญาตของประเทศอื่น ๆ

  ๖. ร่างรายงานขอบเขตการศึกษาทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานเกี่ยวกับการอนุญาตในประเทศไทย