ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

  • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

  • Member Login
    Lost your password?

    โครงการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎแบบต่อเนื่อง พ.ศ. ….

    สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎแบบต่อเนื่อง พ.ศ. …. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๖  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดโดย คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย (ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธานอนุกรรมการ)