ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
  ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี ชั้น ๓  ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยมีนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งมีการพิจารณาเรื่อง ดังนี้

  ๑. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบูรณาการการพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม พ.ศ. ….

  ๒. แนวทางการดำเนินงานจัดทำกฎหมายว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

  ๓. การจัดทำกฎ ระเบียบ กฎหมายเพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมในด้านงบประมาณรายจ่ายและระบบข้อมูลเรื่องความเหลื่อมล้ำและความยากจน