ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
  ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งมีวาระการพิจารณาเรื่อง ดังนี้

  ๑. ร่างบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ

  ๒. การทบทวนกฎหมายตามมาตรา ๗๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ศึกษากรณี : พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ และพระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕