ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

  • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

  • Member Login
    Lost your password?

    การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

    สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยมีศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งมีวาระการประชุมในการพิจารณา เรื่อง การจัดประมวลกฎหมายแบบการกีฬา