ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระการประชุมในการพิจารณา เรื่อง โครงการทบทวนการอนุญาตของราชการ

   

  ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailawreform.go.th