ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยมีนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งมีวาระการประชุมในการพิจารณา ดังนี้

  ๑. ร่างบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง ร่างประมวลกฎหมายทรัพยากรป่า สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ

  ๒. ร่างบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….