ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมาย ว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมาย
  ว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี ชั้น ๓  ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยมีนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งมีการพิจารณาเรื่อง ดังนี้

  ๑. ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปฎหมายในระยะเร่งด่วน ในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม (ที่ดิน)

  ๒. รายงานผลการศึกษากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  ๓. กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในด้านงบประมาณรายจ่ายเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

  ๔. ข้อเสนอมาตรการ กฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดย TDRI

  ๕. แนวทางการดำเนินงานจัดทำกฎหมายว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม