ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยมีนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งมีวาระการประชุมในการพิจารณา ดังนี้

  ๑. (ร่าง) บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ข้อเสนอแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

  ๒. (ร่าง) บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง แนวทางการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน