ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งมีวาระการพิจารณาเรื่อง ดังนี้

  ๑. ร่างบันทึกความเห็นเรื่อง สิทธิของบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

  ๒. สรุปเรื่องร้องเรียน เรื่อง ขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

  ๓. แนวทางและแผนการดำเนินงานเรื่องที่อยู่ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น