ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

  • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

  • Member Login
    Lost your password?

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย

    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งที่ ๑.๒ ผู้ช่วยนักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย กำหนดสอบข้อเขียนวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และสอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

    ตามรายละเอียดนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง1.2 ผู้ช่วยนักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย