ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

  • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

  • Member Login
    Lost your password?

    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการกฎหมาย

    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการกฎหมาย โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการกฎหมาย(ปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมาย/ด้านกฎหมายเอกชนธุรกิจ)

    รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ ๐๓๘ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงา