ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ประกาศสำนักงานขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น สำนักงานฯ ขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๒-๕๐๒-๖๐๐๐ ต่อ ๘๓๘๑ 

  ๐๔๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรู

  ๐๔๕ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (1)