ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเผยแพร่ “แนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. …. (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)”

  รูปหน้าสนง.ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๓ (๖) ได้บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิรูปกฎหมายแก่บุคคลทั่วไป จึงจัดให้มีการเผยแพร่แนวความคิดและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. …. (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) เรื่อง “แนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. …. (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแก่ประชาชนทั่วไป โดยเชิญอดีตคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและป้องกันการผูกขาด เข้าร่วมเป็นวิทยากรในเวทีดังกล่าว ดังนี้ ๑. ดร. กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์  ๒. คุณปรีดา เตียสุวรรณ์  ๓. คุณสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ ๔. คุณสารี อ๋องสมหวัง และ ๕. ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เรื่อง “แนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. …. (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)” ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๓-๔ ชั้น ๑๖ ณ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังและสำรองที่นั่งที่คุณกวิสรา (คุณกล้วย) โทรศัพท์  ๐๒-๕๐๒-๖๐๐๐  ต่อ  ๘๒๘๐ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

  อ่านรายละเอียดโครงการและกำหนดการที่นี่ โครงการเผยแพร่ ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. …. update