ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  สำนักงานคปก.ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาฝึกงาน ๑๓ อัตรา

   สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับความรู้และประสบการณ์จริงในการทำงาน จำนวน ๑๓ อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สอบถามเพิ่มเติมที่งานบริหารและพัฒนาบุคคล  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ชั้น ๑๕ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี  ในวันและเวลาราชการ ( ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น .) ที่โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๒-๖๐๐๐ ต่อ ๘๓๘๑

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  กดที่นี่ ๕๙ 

  ใบสมัครดาวน์โหลดที่นี่  ใบสมัครนักศึกษา1