ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ผลลัพธ์จากการประชุมปรึกษาหารือภูมิภาคเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมและ ความช่วยเหลือทางกฎหมายในอาเซียน

  IMG_5091  รูปคุณกิตติพงษ์ รูปคุณแพททริก

  รูปคุณเรวิน มาเลเซีย    IMG_5106  IMG_5071

  แถลงการณ์
  หนทางสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับความช่วยเหลือทางกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:
  ผลลัพธ์จากการประชุมปรึกษาหารือภูมิภาคเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมและ
  ความช่วยเหลือทางกฎหมายในอาเซียน

  ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2559 เครือข่ายความช่วยเหลือทางกฎหมายแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEALAW) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดการประชุม “ปรึกษาหารือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมและความช่วยเหลือทางกฎหมายในอาเซียน: สถานการณ์ ความท้าทาย และทางออก” ผู้เข้าร่วมประชุม 99 ท่านเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม เนติบัณฑิตยสภา และสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมาจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และไทย ได้ประชุมร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากหลายประเทศ สะท้อนถึงปัญหาท้าทายของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการระดมสมองเพื่อหาแนวทางสนับสนุนความเข้มแข็งของระบบความช่วยเหลือทางกฎหมายในภูมิภาค

  SEALAW เป็นสมาคมให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือในการพัฒนาระบบให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว SEALAW ได้จัดอบรมเพื่อให้มีการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และร่วมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปกฎหมาย นโยบาย และการนำไปปฏิบัติ

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ของไทย มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

  ทั้ง SEALAW และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายยึดมั่นต่อหลักการที่สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐมีความรับผิดชอบหลักในการนำมาตรการทั้งปวงมาใช้ เพื่อรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเต็มที่ พันธกรณีนี้ รัฐได้เน้นย้ำไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDG) ข้อ 16 ที่มุ่งสนับสนุนสังคมที่เป็นธรรม สงบสุข และมีส่วนร่วม และมีเป้าประสงค์ข้อหนึ่งที่จะส่งเสริมหลักนิติธรรมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ และประกันการเข้าถึงความยุติธรรมที่ทั่วถึงและเท่าเทียม

  ภายใต้บริบทนี้ ผู้เข้าร่วมการปรึกษาหารือต่างมีส่วนร่วมในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับ โดยเน้นที่ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อจำแนกแนวปฏิบัติที่ดีและให้สามารถบรรลุเป้าหมายให้มีการปฏิบัติและส่งเสริมระบบความช่วยเหลือทางกฎหมายที่ยั่งยืนในภูมิภาค

  การแลกเปลี่ยนอย่างเป็นประโยชน์ครั้งนี้ ได้นำมาสู่การจัดทำข้อเสนอแนะที่เกิดจากความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงของผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งทาง SEALAW และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะนำไปวิเคราะห์และพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางให้เกิดการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไป

  ————————————-

  ข้อมูลและภาพประกอบจาก นางสาวศัณสนีย์ สุทธิศันสนีย์ External Relations Office สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย