ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  สำนักงานคปก.ร่วมมือกับ กสม.และมหาวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังและจัดทำข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….

  เวทีแร่ร่วมมือ ๓ หน่วยงาน

  โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังและจัดทำข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….
  วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.
  ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  โดยความร่วมมืออนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร
  คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
  และกฎเพื่อส่งสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และมหาวิทยาลัยรังสิต
  **************************
  หลักการและเหตุผล
  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. …. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวนทั้งสิ้น ๒๑ คน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. …..โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาทั้งสิ้น ๖๐ วัน โดยปัจจุบันอยู่ในชั้นการพิจารณากรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….
  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. …. เป็นกฎหมายที่สำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นกฎหมายหลักซึ่งรัฐใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ และกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการอนุมัติ อนุญาต กำกับ ควบคุมการทำเหมืองแร่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ รวมทั้งประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตลอดช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา (๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘- ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘) พบว่ามีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรณีเหมืองแร่จำนวนทั้งสิ้น ๔๘ คำร้อง อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความไม่เป็นธรรมในลักษณะต่าง ๆ
  ด้วยเหตุดังกล่าว อนุกรรมการสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร โดยความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎเพื่อส่งสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และมหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. …. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. …. เพื่อให้เกิดความรอบคอบ โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

  ๒.วัตถุประสงค์
  ๒.๑ เพื่อรับฟังความคิดเห็นนำเกี่ยวกับการปรับปรุงและแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. …. ของภาคส่วนต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะต่อคณะกรรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. …..
  ๒.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….. ให้แก่ประชาชนทั่วไป
  วันเวลาดำเนินการ
  วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๐ คน

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  สามารถผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติและมาตรการต่างๆ ของร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….. ให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านบริบทเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในอนาคต

  กำหนดการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….

  *****************

  เวลา ๘.๓๐-๙.๑๕ น.       ลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุม

  เวลา ๙.๑๕-๙.๓๐ น.      วัตถุประสงค์การประชุม
                                         โดย นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร

  เวลา ๙.๓๐-๙.๔๕ น.       สรุปสำคัญ เปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….
                                         โดย นางสาวศยามล ไกรยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  เวลา ๙.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.  ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. …..
                                         โดยนายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                                         ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต มหาวิทยาลัยรังสิต
                                         นายสุรชัย ตรงมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
                                         นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้แทนเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่
                                         ดำเนินรายการโดย นางสุนี ไชยรส

  เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๔๕  น. เวทีนำเสนอ

   เวลา ๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น. การประชุม

  เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.ประทานอาหารกลางวัน

  …………………………………………………