ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  infographic ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ พ.ศ. ….

  LRCT-3-1

  ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ พ.ศ. ….

  (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)

   

  คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย ชุดที่ ๑ ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องแผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เห็นว่า ควรมีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่ออนุวัติการโดยมีแนวทางในการตรากฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ให้นำหลักการสำคัญของ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๐ (UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980) (CISG)) มาเป็นแนวทางในการร่างกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ ที่สำคัญประเทศชาติได้ประโยชน์ในการค้าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  ๑.จุดประสงค์ของกฎหมาย

  ๒.ขอบเขตการใช้บังคับ

  ๓.บทนิยาม

  ๔.เสรีภาพในการทำสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

  ๕.การก่อให้เกิดสัญญา

  ๖.หน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อ

  ๗.วิธีการเยียวยา

  ๘.การเลิกสัญญาและผลของการเลิกสัญญา

  ๙.การตีความ

  ๑๐.ความสัมพันธ์กับกฎหมายอื่น

  ***ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=1741

  LRCT-3-1

   

  LRCT-3-2

  LRCT-3-3