ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  เข้าพบเพื่อหารือกับประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์

  ภาพเลขาพบประธานลงเวป 

  เข้าพบเพื่อหารือกับประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์

  วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารศาลฎีกา ศูนย์ราชการ อาคาร A ถ.แจ้งวัฒนะ ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พร้อมด้วย นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการฯ และคณะทำงานคณาจารย์(ยกร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์(มคอ.๑) ได้แก่ ศ.ณรงค์ ใจหาญ, ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทรโชติ และ ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าพบเพื่อหารือกับนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์
  ….
  การเข้าพบครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านประธานศาลฎีกาและคณะผู้พิพากษาในศาลฎีกา ให้การต้อนรับและร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์เป็นอย่างดี

  ซึ่งในการหารือครั้งนี้ คณะทำงานคณาจารย์ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องพัฒนาการเรียนการสอนนิติศาสตร์ ผ่านการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์(มคอ.๑)และดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยท่านประธานศาลฎีกา ได้แสดงความเห็นด้วยที่ต้องพัฒนาการเรียนการสอนฯ และได้ให้ความคิดเห็นไว้หลายประการ ได้แก่
  (๑) การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรต้องเน้นเฉพาะวิชาที่สำคัญเท่านั้นเป็นวิชาบังคับ ส่วนวิชากฎหมายอื่นที่มุ่งศึกษาเพื่อประกอบอาชีพในแต่ละสาขาเฉพาะด้าน ให้กำหนดเป็นวิชาเลือกตามแต่ผู้ศึกษาสนใน
  (๒) ต้องจัดให้ผู้ศึกษารู้จักตนเองว่าต้องการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใดในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษากฎหมายและการกำหนดวิชาเลือกศึกษา
  (๓) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดี และตัวผู้ศึกษาต้องมีการคิดวิเคราะห์ที่ดีและพัฒนาตนเอง
  (๔) องค์กรวิชาชีพ เช่น เนติบัณฑิตยสภา ก็ต้องมีการพัฒนาการเช่นกันโดยเฉพาะการสอบไล่ชั้นเนติบัณฑิต ที่ต้องมีการคิดวิเคราะห์ที่ดี
  …ฯลฯ…

  ภาพเลขาพบประธานศาลฎีกา 2      ภาพเลขาพปประธานศาลฎีกา
  ข้อมูลในการเข้าพบเพื่อหารือ จะได้นำไปเป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความคิดเห็นประกอบเพื่อปรับปรุง(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ต่อไป
  …..
  ข้อมูลโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย