ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย น้อมเกล้าถวายอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

  ภาพถวายอาลัยขึ้นเวป2

  “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้                  และขอตั้งจิตอธิฐานว่า จะตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตร่วมกันในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง และเป็นประชาชนที่ดีสืบสานพระราชปณิธานสืบไป” ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ณ วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชั้น  ๑๖ อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ 

     ถวายอาลัย1 ถวายอาลัย2

    IMG_6898       ถวายอาลัย3