ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  สำนักงานคปก.ร่วมชี้แจง ร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ….ในการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ….

  energy_source

                                                                              Photo credit: www.vcharkarn.com

  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และคณะ เข้าร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. …. โดยเข้าชี้แจงในฐานะตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม ในการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ…. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวชี้แจงต่อประเด็นคำถามที่ว่าด้วยการใช้ชื่อสัญญาจ้างสำรวจและผลิต ตามที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ…. หมวด ๓/๒ โดยเห็นควรให้ใช้ชื่อ “สัญญาจ้างบริการ” แทนสัญญาจ้างสำรวจและผลิต” เนื่องจากมีความสอดคล้องกับหลักการที่ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการลงทุนของผู้ประกอบการ

  ประเด็นต่อมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของสัญญาจ้างบริการ ตามที่ปรากฏในมาตรา ๕๓/๑๑ แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ผู้แทนสำนักงานฯ เห็นควรให้ใช้เนื้อความที่ว่า “ผลผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดเป็นของรัฐ” และคงไว้ซึ่งอนุมาตราอื่นตามที่ปรากฏในมาตราดังกล่าว

  สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการเงินที่ได้จากการขายหรือจำหน่ายผลผลิตปิโตรเลียมตามสัญญาจ้างบริการ ตามที่ปรากฏในมาตรา ๕๓/๑๒ นั้น ผู้แทนสำนักงานฯ มีความเห็นว่า ควรมีการกำหนดให้เงินที่ส่วนราชการได้จากการขายหรือจำหน่ายผลผลิตปิโตรเลียมตามสัญญาจ้างบริการ ให้นำมาจ่ายเป็นค่าภาคหลวงก่อน ส่วนที่เหลือให้นำมาจ่ายเป็นค่าจ้างบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

  นอกจากนั้น ประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ตามมาตรา ๕๓/๑๓ ที่ว่าบรรดาสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งอำนวยความสะดวก ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ผู้รับสัญญามีกรรมสิทธิ์อันเกิดจากการใช้งบประมาณของผู้รับสัญญาจ้าง ให้ตกเป็นของรัฐ และในการทำสัญญารูปแบบสัญญาจ้างบริการจะเป็นได้ในกรณีพบหลุมปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์

  ซึ่งที่ประชุมฯ มีข้อสรุปเห็นด้วยกับการชี้แจงต่อประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการ

  พร้อมกันนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ ยังได้เสนอให้มีการพิจารณาส่วนราชการว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ต้องเสียค่าภาคหลวงสำหรับปิโตรเลียมที่ได้ผลิตได้ ซึ่งในประเด็นนี้ ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่า ให้มีการนำไปปรับปรุงแก้ไขใหม่เพื่อนำมาพิจารณาร่วมกันในการประชุมครั้งถัดไป

  ข้อมูลโดย นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์

  เรียบเรียงโดย สื่อสารองค์กร

  อ่านเพิ่มที่: สรุปการเข้าร่วมชี้แจงร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ….

  Tags: , ,