ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  สำนักงานคปก.ร่วมชี้แจงร่างพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ…. ต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  1478231117028
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำโดยนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และคณะ เข้าร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. …. เพื่อนำเสนอสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ณ ห้องประชุม ๑๑๔ อาคารรัฐสภา ๒

  ผู้แทนสำนักงานฯ นำเสนอสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ…. (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) ที่มีความแตกต่างจากร่างกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

  S__3604568

  ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ…. (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) ที่ปรากฏตามความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า นั้น มีเนื้อหาสาระสำคัญในการปรับปรุงองค์กรและโครงสร้างของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าให้มีการดำเนินการที่เป็นอิสระ  เพื่อลดการแทรกแซงและครอบงำจากกลุ่มธุรกิจที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับฝ่ายการเมือง และคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา พร้อมทั้งเสนอให้เพิ่มขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจที่มีการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชนโดยตรงด้วย

  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางศาลตามกฎหมายฉบับนี้ทั้งทางปกครอง แพ่ง และอาญา นั้น คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีความเห็นว่า  จะต้องนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมเพียงศาลเดียว เพื่อลดปัญหาความล่าช้าและความซ้ำซ้อนของกระบวนการทางกฎหมาย และจะต้องมีการกำหนดนิยามศัพท์เพิ่มเติมเพื่อการจำแนกประเภทผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ. เพื่อการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ประกอบธุรกิจที่กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้จะต้องถูกลงโทษอย่างสูงเพื่อให้เกิดความหลาบจำ เนื่องจากการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้จะก่อให้เกิดผลร้ายกับเศรษฐกิจของรัฐและกระทบต่อสวัสดิภาพของประชาชน แต่เห็นควรให้เพิ่มมาตรการในการผ่อนผันโทษสำหรับผู้กระทำผิดที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดี ซึ่งผู้กระทำผิดจะได้รับการลดหรือยกเว้นโทษอาญาตามสัดส่วนความเป็นประโยชน์ของการให้ข้อมูล

  S__3604569

  นอกจากนี้ ผู้แทนสำนักงานฯ ยังเสนอให้สามารถยุติการดำเนินคดีอาญานอกศาลได้ เนื่องจากร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งต้องอาศัยความรวดเร็วและแน่นอน และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดซึ่งสำนึกมีโอกาสกลับสู่การประกอบธุรกิจตามปกติได้โดยเร็ว

  อ่านเพิ่มที่ : ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

  Tags: , ,