ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  บันทึกองค์ความรู้

  NameSizeHits
  NameSizeHits
  Draft-ASEAN-Agreement-By-Sarawut58 KiB157
  Legal-aid-by-Sarawut60 KiB147
  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ โดยน ส นิธินันท์ พินิจสุขใจ84 KiB206
  กฎหมายเชิงคลินิก0.2 MiB229
  การคุ้มครองแรงงานนอกระบบกรณีกลุ่มเกษตรพันธสัญญา โดยน ส นิศาชล ตุ่นเฮ้า81 KiB153
  การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการรักษาและเวชภัณฑ์(2)21 KiB198
  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กรณีที่พระสงฆ์ถูกดำเนินคดีอาญา0.1 MiB292
  การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ ศ ๒๕๕๘81 KiB149
  ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย-85x1203 KiB158
  งานสัมนาวิชาการเรื่องวิเคราะห์ข้อกฎหมายร่าง-85x1204 KiB161
  บันทึกองค์ความรู้ การฟ้องหมิ่นประมาท0.2 MiB319
  บันทึกองค์ความรู้ การใช้ถ้อยคำในกฎหมาย ภาษาไทยที่คนไทยยังไม่เข้าใจ90 KiB174
  บันทึกองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญากับพ ร บ หลักประกัน 255838 KiB192
  บันทึกองค์ความรู้ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ77 KiB277
  รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการศึกษากฎหมาย(2)0.5 MiB279
  สถานการณ์การค้าหญิงกับกระบวนการยุติธรรม โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง83 KiB226
  สถานะของกฎหมานเข้าชื่อของประชาชน โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง80 KiB141
  สรุปการประชุมสัมมนา “ทางออกของกัญชาในประเทศไทย”0.3 MiB315
  สรุปการสัมมนา รับฟังความคิดเห็นในการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด0.3 MiB270
  สัมมนาวิชาการยาเสพติดกับโทษอาญาและการใช้กัญชาทางการแพทย์0.3 MiB265
  หลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายใหม่เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน โดยน ส สุปาณี ขวัญจันทึก50 KiB154
  แนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า โดยนายชัยรินทร์ ธรรมอมรพงศ์88 KiB189
  แนวทางและกระบวนการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์-85x1203 KiB182
  แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ โดยนายอัครพงษ์ เวชยานนท์97 KiB585
  แผนการให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ58 KiB148
  โครงการศึกษาการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศของ WIPO โดยน ส พิมพ์พสุ จวบความสุข51 KiB168