ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  บันทึกองค์ความรู้

  25/11/2016
  By
  NameSizeHits
  NameSizeHits
  Draft-ASEAN-Agreement-By-Sarawut57.5 KiB17
  Legal-aid-by-Sarawut59.8 KiB18
  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ โดยน ส นิธินันท์ พินิจสุขใจ84.0 KiB42
  กฎหมายเชิงคลินิก247.6 KiB44
  การคุ้มครองแรงงานนอกระบบกรณีกลุ่มเกษตรพันธสัญญา โดยน ส นิศาชล ตุ่นเฮ้า81.4 KiB18
  การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการรักษาและเวชภัณฑ์(2)21.3 KiB20
  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กรณีที่พระสงฆ์ถูกดำเนินคดีอาญา139.6 KiB16
  การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ ศ ๒๕๕๘81.1 KiB16
  ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย-85x1203.3 KiB15
  งานสัมนาวิชาการเรื่องวิเคราะห์ข้อกฎหมายร่าง-85x1204.4 KiB13
  บันทึกองค์ความรู้ การฟ้องหมิ่นประมาท209.9 KiB28
  บันทึกองค์ความรู้ การฟ้องหมิ่นประมาท-85x1203.2 KiB0
  บันทึกองค์ความรู้ การใช้ถ้อยคำในกฎหมาย ภาษาไทยที่คนไทยยังไม่เข้าใจ89.8 KiB15
  บันทึกองค์ความรู้ การใช้ถ้อยคำในกฎหมาย ภาษาไทยที่คนไทยยังไม่เข้าใจ-85x1204.4 KiB0
  บันทึกองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญากับพ ร บ หลักประกัน 255837.5 KiB22
  บันทึกองค์ความรู้ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ77.1 KiB55
  บันทึกองค์ความรู้ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ-85x1204.1 KiB0
  รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการศึกษากฎหมาย(2)489.0 KiB19
  สถานการณ์การค้าหญิงกับกระบวนการยุติธรรม โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง83.3 KiB14
  สถานการณ์การค้าหญิงกับกระบวนการยุติธรรม โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง-85x1204.1 KiB0
  สถานะของกฎหมานเข้าชื่อของประชาชน โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง79.8 KiB13
  สถานะของกฎหมานเข้าชื่อของประชาชน โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง-85x1204.4 KiB0
  สรุปการประชุมสัมมนา “ทางออกของกัญชาในประเทศไทย”297.6 KiB21
  สรุปการประชุมสัมมนา “ทางออกของกัญชาในประเทศไทย”-85x1204.0 KiB0
  สรุปการสัมมนา รับฟังความคิดเห็นในการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด290.7 KiB30
  สรุปการสัมมนา รับฟังความคิดเห็นในการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด-85x1204.2 KiB0
  สัมมนาวิชาการยาเสพติดกับโทษอาญาและการใช้กัญชาทางการแพทย์335.1 KiB13
  หลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายใหม่เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน โดยน ส สุปาณี ขวัญจันทึก50.5 KiB15
  แนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า โดยนายชัยรินทร์ ธรรมอมรพงศ์87.6 KiB23
  แนวทางและกระบวนการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์-85x1203.3 KiB20
  แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ โดยนายอัครพงษ์ เวชยานนท์96.6 KiB41
  แผนการให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ58.0 KiB21
  แผนการให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ-85x1204.2 KiB0
  โครงการศึกษาการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศของ WIPO โดยน ส พิมพ์พสุ จวบความสุข50.7 KiB13