ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  บันทึกองค์ความรู้

  NameSizeHits
  NameSizeHits
  Draft-ASEAN-Agreement-By-Sarawut58 KiB134
  Legal-aid-by-Sarawut60 KiB125
  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ โดยน ส นิธินันท์ พินิจสุขใจ84 KiB180
  กฎหมายเชิงคลินิก0.2 MiB186
  การคุ้มครองแรงงานนอกระบบกรณีกลุ่มเกษตรพันธสัญญา โดยน ส นิศาชล ตุ่นเฮ้า81 KiB133
  การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการรักษาและเวชภัณฑ์(2)21 KiB162
  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กรณีที่พระสงฆ์ถูกดำเนินคดีอาญา0.1 MiB195
  การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ ศ ๒๕๕๘81 KiB128
  ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย-85x1203 KiB140
  งานสัมนาวิชาการเรื่องวิเคราะห์ข้อกฎหมายร่าง-85x1204 KiB139
  บันทึกองค์ความรู้ การฟ้องหมิ่นประมาท0.2 MiB232
  บันทึกองค์ความรู้ การฟ้องหมิ่นประมาท-85x1203 KiB0
  บันทึกองค์ความรู้ การใช้ถ้อยคำในกฎหมาย ภาษาไทยที่คนไทยยังไม่เข้าใจ90 KiB144
  บันทึกองค์ความรู้ การใช้ถ้อยคำในกฎหมาย ภาษาไทยที่คนไทยยังไม่เข้าใจ-85x1204 KiB0
  บันทึกองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญากับพ ร บ หลักประกัน 255838 KiB145
  บันทึกองค์ความรู้ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ77 KiB207
  บันทึกองค์ความรู้ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ-85x1204 KiB0
  รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการศึกษากฎหมาย(2)0.5 MiB177
  สถานการณ์การค้าหญิงกับกระบวนการยุติธรรม โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง83 KiB160
  สถานการณ์การค้าหญิงกับกระบวนการยุติธรรม โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง-85x1204 KiB0
  สถานะของกฎหมานเข้าชื่อของประชาชน โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง80 KiB121
  สถานะของกฎหมานเข้าชื่อของประชาชน โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง-85x1204 KiB0
  สรุปการประชุมสัมมนา “ทางออกของกัญชาในประเทศไทย”0.3 MiB230
  สรุปการประชุมสัมมนา “ทางออกของกัญชาในประเทศไทย”-85x1204 KiB0
  สรุปการสัมมนา รับฟังความคิดเห็นในการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด0.3 MiB213
  สรุปการสัมมนา รับฟังความคิดเห็นในการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด-85x1204 KiB0
  สัมมนาวิชาการยาเสพติดกับโทษอาญาและการใช้กัญชาทางการแพทย์0.3 MiB144
  หลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายใหม่เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน โดยน ส สุปาณี ขวัญจันทึก50 KiB123
  แนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า โดยนายชัยรินทร์ ธรรมอมรพงศ์88 KiB165
  แนวทางและกระบวนการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์-85x1203 KiB159
  แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ โดยนายอัครพงษ์ เวชยานนท์97 KiB315
  แผนการให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ58 KiB127
  แผนการให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ-85x1204 KiB0
  โครงการศึกษาการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศของ WIPO โดยน ส พิมพ์พสุ จวบความสุข51 KiB131