ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  บันทึกองค์ความรู้

  NameSizeHits
  NameSizeHits
  Draft-ASEAN-Agreement-By-Sarawut58 KiB144
  Legal-aid-by-Sarawut60 KiB136
  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ โดยน ส นิธินันท์ พินิจสุขใจ84 KiB192
  กฎหมายเชิงคลินิก0.2 MiB205
  การคุ้มครองแรงงานนอกระบบกรณีกลุ่มเกษตรพันธสัญญา โดยน ส นิศาชล ตุ่นเฮ้า81 KiB143
  การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการรักษาและเวชภัณฑ์(2)21 KiB178
  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กรณีที่พระสงฆ์ถูกดำเนินคดีอาญา0.1 MiB240
  การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ ศ ๒๕๕๘81 KiB137
  ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย-85x1203 KiB150
  งานสัมนาวิชาการเรื่องวิเคราะห์ข้อกฎหมายร่าง-85x1204 KiB149
  บันทึกองค์ความรู้ การฟ้องหมิ่นประมาท0.2 MiB272
  บันทึกองค์ความรู้ การใช้ถ้อยคำในกฎหมาย ภาษาไทยที่คนไทยยังไม่เข้าใจ90 KiB158
  บันทึกองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญากับพ ร บ หลักประกัน 255838 KiB167
  บันทึกองค์ความรู้ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ77 KiB233
  รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการศึกษากฎหมาย(2)0.5 MiB216
  สถานการณ์การค้าหญิงกับกระบวนการยุติธรรม โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง83 KiB194
  สถานะของกฎหมานเข้าชื่อของประชาชน โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง80 KiB132
  สรุปการประชุมสัมมนา “ทางออกของกัญชาในประเทศไทย”0.3 MiB261
  สรุปการสัมมนา รับฟังความคิดเห็นในการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด0.3 MiB234
  สัมมนาวิชาการยาเสพติดกับโทษอาญาและการใช้กัญชาทางการแพทย์0.3 MiB212
  หลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายใหม่เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน โดยน ส สุปาณี ขวัญจันทึก50 KiB135
  แนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า โดยนายชัยรินทร์ ธรรมอมรพงศ์88 KiB177
  แนวทางและกระบวนการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์-85x1203 KiB171
  แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ โดยนายอัครพงษ์ เวชยานนท์97 KiB445
  แผนการให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ58 KiB137
  โครงการศึกษาการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศของ WIPO โดยน ส พิมพ์พสุ จวบความสุข51 KiB145