ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  บันทึกองค์ความรู้

  NameSizeHits
  NameSizeHits
  Draft-ASEAN-Agreement-By-Sarawut57.5 KiB48
  Legal-aid-by-Sarawut59.8 KiB48
  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ โดยน ส นิธินันท์ พินิจสุขใจ84.0 KiB85
  กฎหมายเชิงคลินิก247.6 KiB96
  การคุ้มครองแรงงานนอกระบบกรณีกลุ่มเกษตรพันธสัญญา โดยน ส นิศาชล ตุ่นเฮ้า81.4 KiB49
  การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการรักษาและเวชภัณฑ์(2)21.3 KiB49
  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กรณีที่พระสงฆ์ถูกดำเนินคดีอาญา139.6 KiB62
  การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ ศ ๒๕๕๘81.1 KiB49
  ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย-85x1203.3 KiB49
  งานสัมนาวิชาการเรื่องวิเคราะห์ข้อกฎหมายร่าง-85x1204.4 KiB49
  บันทึกองค์ความรู้ การฟ้องหมิ่นประมาท209.9 KiB80
  บันทึกองค์ความรู้ การฟ้องหมิ่นประมาท-85x1203.2 KiB0
  บันทึกองค์ความรู้ การใช้ถ้อยคำในกฎหมาย ภาษาไทยที่คนไทยยังไม่เข้าใจ89.8 KiB52
  บันทึกองค์ความรู้ การใช้ถ้อยคำในกฎหมาย ภาษาไทยที่คนไทยยังไม่เข้าใจ-85x1204.4 KiB0
  บันทึกองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญากับพ ร บ หลักประกัน 255837.5 KiB56
  บันทึกองค์ความรู้ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ77.1 KiB97
  บันทึกองค์ความรู้ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ-85x1204.1 KiB0
  รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการศึกษากฎหมาย(2)489.0 KiB47
  สถานการณ์การค้าหญิงกับกระบวนการยุติธรรม โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง83.3 KiB58
  สถานการณ์การค้าหญิงกับกระบวนการยุติธรรม โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง-85x1204.1 KiB0
  สถานะของกฎหมานเข้าชื่อของประชาชน โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง79.8 KiB43
  สถานะของกฎหมานเข้าชื่อของประชาชน โดยน ส อารีวรรณ จตุทอง-85x1204.4 KiB0
  สรุปการประชุมสัมมนา “ทางออกของกัญชาในประเทศไทย”297.6 KiB79
  สรุปการประชุมสัมมนา “ทางออกของกัญชาในประเทศไทย”-85x1204.0 KiB0
  สรุปการสัมมนา รับฟังความคิดเห็นในการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด290.7 KiB95
  สรุปการสัมมนา รับฟังความคิดเห็นในการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด-85x1204.2 KiB0
  สัมมนาวิชาการยาเสพติดกับโทษอาญาและการใช้กัญชาทางการแพทย์335.1 KiB42
  หลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายใหม่เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน โดยน ส สุปาณี ขวัญจันทึก50.5 KiB47
  แนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า โดยนายชัยรินทร์ ธรรมอมรพงศ์87.6 KiB70
  แนวทางและกระบวนการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์-85x1203.3 KiB63
  แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ โดยนายอัครพงษ์ เวชยานนท์96.6 KiB135
  แผนการให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ58.0 KiB51
  แผนการให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ-85x1204.2 KiB0
  โครงการศึกษาการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศของ WIPO โดยน ส พิมพ์พสุ จวบความสุข50.7 KiB47