ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  สำนักงานคปก.- กฤษฎีกา เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเตรียมจัดทำร่างกม.ขยะ ตามแนวปฏิรูปประเทศในร่างรธน.ฉบับลงประชามติ

  %e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการจัดทำกฎหมายในการบริหารจัดการขยะ” ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๖ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ผ่านมามีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกฎหมายหลาย  ฉบับ เพื่อให้มีการประมวลความคิดเห็นที่หลากหลาย และเห็นความสำคัญของทุก ๆ ความคิดเห็น  ทั้งนี้ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการปฏิรูปประเทศ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ในมาตรา ๒๕๘ กำหนดการปฏิรูปประเทศไว้หลากหลายด้าน ซึ่งเรื่องการบริหารจัดการขยะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไข และปฏิรูปอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ตามมาตรา ๗๗ ยังได้ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างเปิดเผย รวมไปถึงการกำหนดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น ซึ่งล่าสุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่งจะมีการผ่านร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นฉบับที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทย

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะรวบรวมความคิดเห็นที่ได้จากทุกภาคส่วนนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อนำไปประมวลผลประกอบการจัดทำร่างกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะต่อไป

  %e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b002

  ด้านนางชื่นสุมน นิวาทวงษ์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ และแนวทางในการจัดทำกฎหมาย ว่า ปัญหาการบริหารจัดการขยะในประเทศเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การขาดการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น สำหรับการจัดทำกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะนั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำความคิดเห็นที่ได้ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไปใช้ประกอบการจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะตามแนวนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อประชาชนต่อไป จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในครั้งนี้

   

  Tags: , , ,